Gedragscode
GedragscodeMedewerkers van BonsenReuling verrichten hun diensten op eerlijke, transparante en duidelijk wijze. Ook handelen zij in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en gezond verstand.

Integriteit en objectiviteit

Bij de uitvoering van werkzaamheden worden medewerkers niet gehinderd door vooroordelen, belangentegenstellingen of beïnvloeding door derden. Medewerkers zijn onpartijdig in hun oordeelsvorming. Indien zij een bijzonder belang vertegenwoordigen, maken zij dit aan alle betrokkenen duidelijk kenbaar.

Situaties die voor belanghebbenden aanleiding kunnen geven tot twijfel aan de integriteit en objectiviteit van medewerkers dienen vermeden te worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • het aangaan van relaties met belanghebbenden, die kunnen leiden tot vooroordelen of beïnvloeding van de objectieve oordeelsvorming
  • het aanvaarden van voordelen van dan wel het aanbieden van voordelen aan andere belanghebbenden
  • medewerkers of hun gezinsleden aanvaarden geen giften van of bieden geen giften aan opdrachtgevers of relaties, voor zover dit in strijd is met de interne richtlijnen

Deskundigheid en zorgvuldigheid

De medewerkers van BonsenReuling voeren alleen werkzaamheden uit waarvan zij vinden dat zij hiervoor voldoende kennis en kunde bezitten. Er wordt tegenover derden dan ook niet ten onrechte de verwachting gewekt bepaalde ervaring of expertise te bezitten. Onze werkzaamheden worden deskundig, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Medewerkers van BonsenReuling gaan vertrouwelijk om met informatie die tijdens de uitoefening van werkzaamheden is verkregen. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de werkzaamheden van kracht. Vertrouwelijkheid betekent niet alleen dat informatie niet openbaar gemaakt zal worden, maar ook dat informatie niet gebruikt zal worden ten voordele van zichzelf of anderen. Medewerkers vragen aan betrokkenen uitsluitend die informatie die noodzakelijk is om werkzaamheden juist uit te voeren.

Zonder expliciete toestemming van belanghebbenden zal de verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt, behalve op gezag van wet- en regelgeving. Medewerkers beoordelen te allen tijde, vóór daadwerkelijke openbaarmaking, de belangen van alle betrokkenen.

Wanneer een opdrachtgever een (anders luidende) opdracht aan onze organisatie wenst te verstrekken, verschaffen wij op verzoek alleen die informatie die is voorgeschreven volgens de van toepassing zijnde regelgeving.

Informatie wordt uitsluitend met collega’s gedeeld indien dit nodig is voor de opdracht en in het kader van de eventueel van toepassing zijnde regelgeving. Bestanden, interne dossiers en stukken die eigendom zijn van de opdrachtgever of de betrokken organisatie worden adequaat bewaard.

Professioneel gedrag

Directieleden en medewerkers houden zich aan de relevante wet- en regelgeving en onthouden zich van handelingen die onze organisatie of ons beroep in diskrediet brengen.

Aanvaarding van opdrachten

Wij aanvaarden uitsluitend opdrachten waarvan wij vinden dat we hiertoe voldoende kennis en kunde bezitten. Verder zorgen wij ervoor dat bij de opdrachtgever de eigen verantwoordelijkheid en die van onze organisatie, specifiek ten aanzien van wet- en regelgeving, duidelijk is. Hiermee voorkomen wij dat onze opdrachtgevers ongerechtvaardigde verwachtingen hebben van onze diensten.

Onafhankelijkheid

Onze organisatie conformeert zich aan de onafhankelijkheidsvoorschriften zoals opgenomen in de verordeningen van de beroepsorganisatie (NBA). Onze medewerkers zijn onafhankelijk van hun opdrachtgever of andere belanghebbenden. Er bestaat tussen onze medewerkers en belanghebbenden geen relatie of verbintenis. Dit betekent ook dat wij alle omstandigheden vermijden die bij anderen aanleiding zou kunnen geven om aan onze objectieve oordeelsvorming te twijfelen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA