Overheidsmaatregelen<br>Corona-virus
Overheidsmaatregelen
Corona-virus
Een overzicht van de regelingen

Overheidsmaatregelen
Corona-virus

Er komt in deze tijd veel op u af, wij proberen orde voor u te scheppen in alle maatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare regelingen.

Let op, onderstaande regelingen gelden tot 31 mei 2020. Een uitwerking van het noodpakket 2.0, zoals bekendgemaakt op 20 mei, vindt u hier.

NOW-regeling

Sinds maandag 6 april is het mogelijk om de compensatie voor de loonkosten aan te vragen.

Op 31 maart heeft de overheid de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nader toegelicht. De regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden, maar de overheid geeft nadrukkelijk aan dat deze kan worden verlengd indien noodzakelijk.

Hoogte subsidie
Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een subsidie aanvragen voor uw loonkosten. De hoogte is afhankelijk van uw loonkosten en van uw omzetdaling. Het percentage van uw loonkosten waar u een subsidie voor ontvangt, is 90% van het percentage dat uw omzet daalt. Enkele voorbeelden: indien u 100% omzetdaling heeft, ontvangt u een subsidie van 90% van uw loonkosten. Indien u 50% omzetdaling heeft, ontvangt u een subsidie van 45% van uw loonkosten.

Na goedkeuring van uw aanvraag stelt het UWV een voorschot beschikbaar van 80% van de te verwachten subsidie. Dit voorschot wordt in drie termijnen betaald. Het streven is dat de eerste betaling binnen 2-4 weken na de aanvraag aan u wordt uitbetaald.

Loonsom
De subsidie bedraagt maximaal 90% van uw loonsom. Onder deze loonsom valt het loon voor de sociale verzekeringen (SV-loon) uit tegenwoordige dienstbetrekking (dus bijvoorbeeld geen ontslagvergoedingen). Daarnaast wordt rekening gehouden met een vaste forfaitaire opslag van 30% over de loonsom, voor alle werkgeverslasten (denk aan werkgeverspremies, pensioenpremies, vakantietoeslag, enzovoorts). De subsidie wordt dus uiteindelijk gebaseerd op 130% van uw loonsom.

Alleen het loon tot tweemaal het maximum maandloon (€ 9.538 bruto per maand) komt in aanmerking. Het loon dat een werknemer ontvangt boven deze grens telt dus niet mee voor de subsidie.

De NOW staat ook open voor buitenlandse werkgevers die een werknemer in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd is. Uiteraard dienen ook zij aan alle voorwaarden te voldoen.

Let op: het salaris dat wordt betaald aan DGA’s die niet verplicht sociaal verzekerd zijn, telt niet mee voor de subsidie. Voor dit salaris kunt u dus géén subsidie aanvragen.

Bij de subsidieaanvraag zal worden gekeken naar uw loonkosten in januari 2020 (maal drie maanden). Op die loonkosten wordt uw subsidie (en daarmee uw voorschot) in eerste instantie gebaseerd. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt gekeken naar de feitelijke loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020. Indien de feitelijke loonkosten in deze maanden lager blijken te zijn, wordt de subsidie lager vastgesteld. Indien de feitelijke loonkosten in deze maanden hoger blijken te zijn, wordt géén hogere subsidie vastgesteld.

Voorwaarde 1: omzetdaling minimaal 20%
Om te berekenen wat uw omzetdaling is, moet u 25% van uw omzet in 2019 vergelijken met de verwachte omzet over een periode van drie aaneengesloten maanden in 2020. U mag daarbij zelf de startmaand van deze periode kiezen, de opties zijn: 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Met eventuele seizoensinvloeden of groeiambities is bewust geen rekening gehouden, om de regeling zo simpel mogelijk te houden.

Indien uw onderneming onderdeel is van een groep ondernemingen, moet de omzetdaling over de gehele groep worden berekend.

Indien de (verwachte) omzetdaling over de door u gekozen drie maanden gemiddeld 20% of hoger is, komt u in aanmerking voor de NOW-regeling.

Voorwaarde 2: inspanningsverplichting om loonkosten op peil te houden
U heeft als werkgever een inspanningsverplichting om uw loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden aan uw loonkosten in januari 2020. Indien de loonkosten in maart t/m mei 2020 lager uitvallen, wordt over dit verschil achteraf een korting op uw subsidie toegepast. Deze korting is in veel gevallen niet naar rato, en kan behoorlijk oplopen. Het is in de meeste gevallen dus raadzaam om oproepkrachten door te betalen (minimaal het aantal uren dat zij in januari 2020 betaald hebben gekregen), en tijdelijke arbeidsovereenkomsten die in de komende maanden aflopen te verlengen tot minimaal 1 juni 2020.

Voorwaarde 3: geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen
U mag in de periode waarover u de subsidie wil aanvragen, géén ontslag aanvragen bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen. Doet u dit toch, dan wordt een korting op uw subsidie toegepast die altijd hoger is dan de loonkosten die u zou besparen bij ontslag. Een ontslagaanvraag bij het UWV kost bovendien behoorlijk wat tijd (zeker in combinatie met de opzegtermijn die u in acht moet nemen). Dus indien u in aanmerking komt voor de NOW-regeling, is ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen in de meeste gevallen niet verstandig.

Overige voorwaarden

 • de verstrekte subsidie mag uitsluitend worden gebruikt voor betaling van uw loonkosten;
 • u verstrekt na afloop van de subsidieperiode definitieve omzetcijfers met accountantsverklaring (voor de kleinere aanvragen zal geen accountantsverklaring nodig zijn, wat onder ‘kleinere aanvragen’ moet worden verstaan wordt nog bekend gemaakt);
 • u informeert uw personeel (al dan niet via de OR/PVT) over de subsidieverlening;
 • u doet steeds tijdig loonaangifte, houdt een controleerbare administratie bij en verstrekt tot 5 jaar na datum vaststelling subsidie op verzoek inzicht in deze administratie;
 • indien u een loonkostensubsidie ontvangt op grond van de Participatiewet, moet u de instantie die deze subsidie verstrekt informeren indien u subsidie ontvangt op grond van de NOW.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie moet u een verklaring afgeven dat u aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Subsidie aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen bij het UWV. Het benodigde formulier wordt (waarschijnlijk) 6 april a.s. beschikbaar gesteld. De aanvraag kan (vooralsnog) tot uiterlijk 31 mei a.s. worden ingediend. De datum van aanvraag is verder niet relevant, omdat met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. subsidie kan worden aangevraagd wegens omzetderving.

Bij de aanvraag moet u aangeven welk percentage omzetdaling u verwacht, en in welke aaneengesloten periode van drie maanden. Ook moet u uw rekeningnummer vermelden, deze moet gelijk zijn aan het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst ontvangt inzake loonheffingen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moest u in het bezit zijn van een Nederlands bankrekeningnummer. Dit leverde veel problemen op voor buitenlandse werkgevers die slechts in het bezit zijn van een buitenlands rekeningnummer, en niet binnen afzienbare tijd een Nederlands bankrekeningnummer toegekend krijgen. Op 1 mei is de NOW-regeling op dit punt aangepast. Bepaald is dat ook werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer in aanmerking komen voor de subsidie. Zij kunnen momenteel nog geen aanvraag indienen, omdat het UWV bezig is om het aanvraagproces hierop aan te passen. Wel kunnen zij alvast contact opnemen met het UWV. Heeft u als buitenlandse werkgever geen SEPA-bankrekeningnummer? In dat geval kunt u de aanvraag later alsnog met dit nummer aanvullen. Een SEPA-bankrekeningnummer is aldus een vereiste om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen.

Indien u reeds een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, moet u het dossiernummer van deze aanvraag vermelden bij uw subsidieaanvraag.

De subsidieaanvraag is gekoppeld aan uw loonheffingennummer. Indien u meerdere loonheffingennummers heeft, moet u voor ieder loonheffingennummer een aanvraag indienen.

Uw (voorlopige) subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 13 weken toe- of afgewezen (het voorschot wordt in de tussentijd reeds aan u betaald). Bij toewijzing moet u binnen 24 weken na afloop van de opgegeven periode omzetderving, verzoeken om definitieve vaststelling van de subsidie. Daarbij moet u de definitieve omzetcijfers over de betreffende periode aanleveren, eventueel een accountantsverklaring, en de verklaring dat u heeft voldaan aan alle overige voorwaarden (zie hiervoor).

Tot slot wordt binnen 22 weken na uw verzoek definitief vastgesteld of u voor de subsidie in aanmerking komt, en of u eventueel moet terug betalen of een nabetaling ontvangt.

Onze juristen staan voor u klaar om uw subsidieaanvraag in te dienen of u te ondersteunen bij uw aanvraag. Voor deze aanvraag is overigens géén eHerkenning nodig. Neem gerust contact op met onze juristen of uw vaste contactpersoon als wij u bij uw aanvraag van dienst kunnen zijn.

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19

Bedrijven die als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met het Corona-virus ernstige schade lijden, kunnen een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt € 4.000, en is vrij besteedbaar. De tegemoetkoming hoeft niet te worden terugbetaald.

De eenmalige tegemoetkoming kan worden aangevraagd door bedrijven die onder de lijst met vastgestelde SBI-codes vallen (zie website RVO). 

Na kritiek op de TOGS vanwege de redelijk beperkte lijst met SBI-codes, heeft het kabinet op 7 april bekendgemaakt de TOGS-regeling uit te breiden met 136 extra SBI-codes (klik hier voor de aanvullende lijst). Door deze uitbreiding kunnen meer contactberoepen de TOGS aanvragen. Zo vallen nu onder meer kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen ook onder de TOGS-regeling. Controleer of u in aanmerking komt voor de TOGS op de website van RVO. Valt uw bedrijf onder één van deze nieuw toegevoegde SBI-codes? Dan kunt u vanaf 15 april a.s. de aanvraag indienen bij het RVO.

Uw SBI-code vindt u op het uittreksel van uw bedrijf uit het KvK-register. U kunt ook het KvK-nummer van uw bedrijf invullen op voormelde website, dan ziet u direct of uw bedrijf in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Daarnaast blijkt dat de SBI-codes van veel bedrijven niet (meer) klopt met hun feitelijke activiteiten. Daardoor zouden bedrijven die feitelijk wél in één van de aangemerkte sectoren vallen, niet in aanmerking komen voor de TOGS. Deze bedrijven kunnen dit via het formulier op deze site melden bij het RVO, deze gevallen worden afzonderlijk beoordeeld.

Aan welke voorwaarden moet uw bedrijf voldoen?

 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000,- zal lijden.
 • U heeft minstens € 4.000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 (ook na gebruik van de overige steunmaatregelen van de overheid).
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland op een adres dat is geregistreerd bij de KvK.
 • Het vestigingsadres van uw onderneming is niet uw woonadres (deze voorwaarde geldt niet indien u kroeg- of restauranteigenaar bent en een horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft).
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst (zie uittreksel KvK-register).
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK vóór 15 maart 2020.
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 • Uw onderneming heeft in de afgelopen twee belastingjaren en het huidige belastingjaar samen niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen.

Indienen aanvraag
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u direct een aanvraag indienen via deze link.

Indien gewenst kunnen wij deze aanvraag voor u indienen. Neem gerust contact met ons op om dit nader af te stemmen.
De aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 26 juni 2020.

Uitbetaling tegemoetkoming
De RVO toetst in samenwerking met de KvK of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Nadat de aanvraag is ingediend, probeert de RVO binnen twee weken een besluit te nemen. Na het besluit wordt de tegemoetkoming binnen enkele werkdagen aan u uitbetaald.

TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) geldt voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook BV's), dus niet alleen ZZP’ers, die in de knel komen door de Corona-crisis. Deze vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont.

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Dat komt per maand neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

U komt voor de TOZO in aanmerking indien u ouder bent dan 18 jaar, en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast moet u voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek, dit wil zeggen dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam was in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Via deze link kunt u eenvoudig zien of u voor de TOZO in aanmerking komt.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wél te worden terugbetaald. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

De ervaring leert dat er nogal wat verschil bestaat tussen de informatie die door de verschillende gemeenten wordt opgevraagd bij de aanvraag voor de TOZO. Wij ondersteunen u uiteraard graag bij het indienen van deze aanvraag.

Uitstel van betaling belasting en melding betalingsonmacht

Als er liquiditeitskrapte ontstaat, bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling van belasting aan te vragen. Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor diverse belastingen. De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling zijn wegens de coronacrisis versoepeld.

Belastingsoorten
Het versoepelde uitstel geldt voor de volgende belastingen en heffingen:

 • inkomstenbelasting;
 • loonbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw);
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • Zorgverzekeringswet.

De dividendbelasting is expliciet uitgezonderd van het versoepelde uitstelbeleid, omdat het uitkeren van dividenden de liquiditeitspositie van bedrijven juist verzwakt. Het kabinet roept bedrijven op voorlopig geen dividenden uit te keren.

Verzoek na ontvangst (naheffings)aanslag
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen. Een verzoek om uitstel van betaling dat gedaan wordt vóórdat er een (naheffings)aanslag is opgelegd, kan de Belastingdienst niet in behandeling nemen en moet opnieuw worden ingediend.

Ontvangt u een aanslag voor een belastingsoort waarvoor nog geen uitstel is aangevraagd, dan moet voor die belastingaanslag nog wel apart uitstel worden gevraagd.

Een uitzondering geldt voor inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Voor die aanslagen kan in één keer tegelijk uitstel van betaling worden aangevraagd. Wachten totdat voor alle vijf aanslagen zijn opgelegd is niet nodig, één aanslag is voldoende. U kunt desgewenst een belastingaanslag betalen, als uitstel niet nodig is.

Per online formulier of brief
Het uitstel kan zowel met een online formulier als per brief worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie.

Betalingsuitstel drie maanden
Vanaf het moment van uw uitstelverzoek mag u de betaling van de belastingaanslagen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd 3 maanden uitstellen. Het verzoek hoeft maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt voor reeds opgelegde aanslagen vanaf de dagtekening van het uitstelverzoek en alle nog op te leggen aanslagen in de daaropvolgende maanden dat het betalingsuitstel geldt. Daarnaast geldt het uitstel totdat de Belastingdienst op het uitstelverzoek beslist.

Betalingsuitstel langer dan drie maanden
Mogelijk is uitstel van betaling voor drie maanden te kort. In dat geval kunt u ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Dit verzoek kan niet online worden gedaan, maar moet schriftelijk worden ingediend.

a. Totale belastingschuld tot € 20.000
Bij het verzoek moet u de omstandigheden en gevolgen aangeven waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. Als de totale belastingschuld lager is dan € 20.000, volstaat het schriftelijke verzoek.

b. Totale belastingschuld boven € 20.000
Bij een hogere belastingschuld dan € 20.000 moet een verklaring van een derde-deskundige (bijvoorbeeld BonsenReuling) worden overgelegd. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. De derde-deskundige mag niet iemand uit uw eigen onderneming zijn.

Verlaging van uw voorlopige aanslag
Uiteraard bestaat daarnaast altijd de mogelijkheid om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting te verlagen middels het online portaal van de Belastingdienst. Dan betaalt u over het lopende boekjaar ook acuut minder belasting.

Geen boete
Bij aanvraag van bijzonder betalingsuitstel zal de belastingdienst de komende tijd automatisch de verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen terugdraaien. Ondernemers hoeven de boete niet te betalen en ook geen afzonderlijk bezwaarschrift tegen de boete in te dienen.

Tijdelijke verlaging belastingrente en invorderingsrente
Daarnaast vindt er een verlaging plaats van de invorderingsrente en de belastingrente:

 • de invorderingsrente wordt met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.
 • de belastingrente wordt met ingang van 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen, naar 0,01% (voor de inkomstenbelasting met ingang van 1 juli 2020).

Melding betalingsonmacht
Voor een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt, wordt het uitstelverzoek voor loonheffingen en/of omzetbelasting (btw), door de belastingdienst ook als een melding betalingsonmacht aangemerkt. De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 gewijzigd. De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. 

Tot 19 juni 2020
Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot in ieder geval 19 juni 2020.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uitstel van belastingbetaling, het doen van de melding betalingsonmacht en/of bij de aanvraag van vermindering van de voorlopige aanslag, neem dan contact op met uw eigen accountant/fiscalist van BonsenReuling.

Btw

 • Uitleen van zorgpersoneel aan een btw-vrijgestelde zorginstelling of zorgverlener is niet btw-belast in de periode 16 maart 2020 tot en met 16 juni 2020. Voorwaarde: geen winst beogen en uitleen tegen bruto-loonkosten plus. maximaal 5%. Deze tijdelijke regeling heeft geen invloed op het aftrekrecht van de uitlener, de behaalde omzet wordt genegeerd bij het bepalen van het aftrekrecht.
 • Geen btw-heffing op gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen. De aftrek van btw op de aanschaf bij de verstrekker wordt bepaald aan de hand van zijn normale bedrijfsactiviteiten. De gratis verstrekking wordt hierbij genegeerd.
 • Online sportlessen tegen vergoeding zijn tijdelijk belast met 9% btw.

Loonheffingen

 • Met Duitsland is voor grensarbeiders die thuiswerken de afspraak gemaakt dat in de periode 11 maart tot 30 april (met verlenging totdat wordt opgezegd) de loonheffing geldt in het land waar ze normaal gesproken werken. Dit wijkt af van het verdrag tussen Duitsland en Nederland waarin staat dat de heffing in dergelijke gevallen aan de woonstaat is toegewezen. Grensarbeiders mogen in afwijking van de afspraak ook voor heffing in de woonstaat kiezen.
 • Nederland is nog in onderhandeling met België.
 • Nederland, België en Duitsland zijn het eens over heffing in de werkstaat wanneer Grensarbeiders thuiszitten en doorbetaald krijgen wanneer het bedrijf tijdelijk zijn deuren sluit.
 • Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld en Arbeitslosengeld dat Duitsland betaalt aan grensarbeiders in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020 wordt in Nederland vrijgesteld van heffing (met zogenoemd progressievoorbehoud).
 • Vaste reiskostenvergoedingen worden niet anders belast door de wijzigingen in het reispatroon en/of vaker thuiswerken. De werkgever mag uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding in het verleden gebaseerd is.

BPM en motorrijtuigenbelasting

 • Tweede vrijstelling voor kortstondig gebruik wanneer het niet mogelijk was de eerste keer het motorrijtuig te laten keuren door de RDW vanwege Corona.
 • Overgangsregeling voor taxi’s wordt verlengd van 1 april tot 1 juli 2020. Op die manier is er ruimte tot 1 juli voor keuringsafspraken.
 • Geldigheid van een taxatierapport wordt verlengd naar 4 maanden.

Invorderings- en belastingrente

 • Op 17 maart 2020 is de verlaging van de invorderingsrente  naar 0,01% gedurende 3 maanden aangekondigd. Hierdoor is ook de betalingskorting naar 0,01% teruggebracht. Ondernemers die hier nadeel van ondervinden kunnen bezwaar maken waarna de betalingskorting alsnog wordt toegekend.
 • Vergoeding van invorderingsrente blijft 4%.

Uitstel rente en aflossing bancaire financiering

Bedrijven met bancaire leningen tot € 2,5 mln kunnen 6 maand uitstel van aflossing krijgen, mits bedrijven in de kern gezond zijn. Sommige banken verlenen dit uitstel automatisch, tenzij u zelf meldt dat u dat niet nodig heeft. Bij andere banken moet u wel een verzoek tot uitstel indienen.

Voor leningen boven € 2,5 mln zijn sommige banken ook bereid om op individuele basis mee te denken. Een dergelijk traject met een bank ingaan vergt echter een gedegen voorbereiding begeleid door een deskundig adviseur.

Tot slot verlenen de meeste banken in overleg ook uitstel van betaling van rente en aflossing van uw persoonlijke lening of uw hypothecaire lening voor uw eigen woning.

Neem voor al deze regelingen contact op met uw eigen bank om te bespreken welke regelingen voor u toepasbaar zijn.

Deblokkeren g-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening is, naast het tijdelijk versoepelde beleid van uitstel van betaling van een aantal belastingen, een aanvullende maatregel getroffen.

Naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, is het nu ook mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend voor loonheffingen en/of btw. Hierdoor krijgen deze ondernemers dezelfde liquiditeitsvoordelen als ondernemers zonder g-rekening.

Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering is op de website van de Belastingdienst geplaatst. De ondernemer moet eerst uitstel van betaling aanvragen voor de loonheffingen en/of btw. Daarna kan hij het verzoek om deblokkering indienen met het formulier “Verzoek deblokkering g-rekening”.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Een extra mogelijkheid om de liquiditeitskrapte het hoofd te bieden is het aanvragen van extra bancair krediet. Om zo’n kredietaanvraag makkelijker te maken, is de overheid bereid garant te staan voor een groot deel van dat krediet (BMKB voor het MKB), mits de onderneming een gezond toekomstperspectief heeft. Deze maatregel geldt voor een overbruggingskrediet of een tijdelijke verhoging van het rekening courant krediet voor de duur van maximaal 1 jaar.

Tot in ieder geval 1 april 2021 wordt deze regeling versoepeld, in die zin dat de overheid zich voor 75% van het totaal verstrekte krediet, voor 90% borg stelt.

U kunt uw eigen bank benaderen of een dergelijke regeling voor uw onderneming mogelijk is.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van extra bancair krediet, neem dan contact op met uw eigen contactpersoon binnen BonsenReuling.

WW-premiedifferentiatie

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans betalen werkgevers per 1 januari jl. een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Onderdeel van deze regeling is dat werkgevers ook een hogere premie moeten betalen indien werknemers veel meeruren werken ten opzichte van hun contracturen (meer dan 30%).

Door het Coronavirus worden (met name) in de zorg veel overuren gewerkt. De overheid wil niet dat dit leidt tot hogere WW-premies voor de werkgevers in de zorg. Daarom zal zij een aanpassing uitwerken, zodat werkgevers (in ieder geval) in de zorgsector zich geen zorgen hoeven te maken over de hogere WW-premie.

Daarnaast geldt voor alle werkgevers, dat zij pas eind juni 2020 (in plaats van eind maart 2020) een schriftelijke arbeidsovereenkomst in hun administratie hoeven te hebben, om de lage WW-premie met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te mogen toepassen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De GO-regeling wordt tijdelijk verruimd, dit betekent voor u dat het makkelijker wordt om een banklening of bankgarantie te verkrijgen. Het garantiebudget zal worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Daarnaast wordt ook de maximale GO-faciliteit per onderneming verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.

Uitstel afdracht pensioenpremies

De meeste Pensioenuitvoerders hebben toegezegd dat aangesloten bedrijven uitstel van afdracht van pensioenpremies kunnen krijgen. Deze regeling is niet vastomlijnd, maar is maatwerk per aangesloten bedrijf. Als u van deze regeling gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met de pensioenuitvoerder waar uw bedrijf onder valt.

Rentekorting kleine ondernemers met microkrediet van Qredits

Kleine ondernemers met een microkrediet van Qredits zullen worden ondersteund door een uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden. Over deze periode wordt tevens een rentekorting aangeboden. De openstelling van de crisismaatregel loopt tot en met eind mei 2020.

Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) is met ingang van 18 maart 2020 tijdelijk verruimd. Zodat daarmee de liquiditeitsproblemen van (gezonde) land- en tuinbouwbedrijven kunnen worden gefinancierd.

Stopzetten (voorlopige) aanslagen gemeenten (met name toeristenbelasting)

De overheid is met gemeenten in overleg over het stopzetten van voorlopige en definitieve aanslagen, met name toeristenbelasting. Daardoor hoeven ondernemers de toeristenbelasting waarschijnlijk voorlopig niet af te dragen, ook niet als zij al een voorlopige aanslag ontvangen hebben.

Overige maatregelen

Als u echt zwaar in de liquiditeitsproblemen raakt, zijn er nog veel meer mogelijkheden om de krapte even wat te verlichten.

Zo wordt er momenteel overleg gevoerd over het mogelijk uitgesteld betalen van vakantiegeld in sectoren waar het Coronavirus hard toeslaat (bijv. horeca en detailhandel). Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u informeren op deze website.

Ook gemeenten en waterschappen hebben aangegeven coulant om te gaan met verzoeken tot uitgestelde betaling.

Ons advies

Ons advies is om gebruik te maken van voornoemde maatregelen, ze zullen zeker een steentje bijdragen aan het overleven van deze lastige periode!

Onze collega's staan voor u klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij het gebruikmaken van de maatregelen. Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen, wij zijn gewoon bereikbaar via de gebruikelijke telefoonnummers.

Schematisch overzicht

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

drs. Armand Fanchamps
drs. Armand Fanchamps

Btw- en overdrachtsbelastingspecialist

< >
ECOVIS
NBA
SRA
SMA
RBA