Vanaf 26 juli 2021 aanvraagperiode NOW 4.0
Vanaf 26 juli 2021 aanvraagperiode NOW 4.0Dit betreft de compensatie voor de loonkosten over de periode van juli tot en met september 2021.
mr. Silvia Hendriksen
mr. Silvia Hendriksen

Junior jurist

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

< >

Vanaf 26 juli 2021 aanvraagperiode NOW 4.0 geopend (zesde aanvraagperiode)

26-7-2021

Vanaf 26 juli 2021 is de aanvraagperiode voor de NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode) geopend. U kunt tot en met 30 september 2021 een tegemoetkoming aanvragen voor compensatie van de loonsom over de periode van juli tot en met september 2021.

Hieronder zullen wij de belangrijkste punten omtrent de NOW 4.0 weergeven.

Omzet

Het criterium van minimaal 20% omzetdaling blijft ongewijzigd. Voor de NOW 4.0 geldt dat de maximaal op te geven omzetdaling 80% is. Dit is een nieuwe voorwaarde ten opzichte van eerdere NOW-aanvraagperioden. Dus ook als uw omzetdaling 90% bedraagt, ontvangt u subsidie op basis van 80% omzetdaling. 

De omzetdaling moet nog steeds minimaal 20% bedragen over een periode van drie maanden. Daarbij kunt u kiezen per wanneer u deze periode van drie maanden wil laten ingaan: op 1 juli 2021, 1 augustus 2021 of 1 september 2021. Indien u ook NOW 3.3 heeft aangevraagd, moet de periode van drie maanden van de NOW 4.0 aansluiten op de gekozen driemaands-periode van de NOW 3.3. De omzetdaling moet worden berekend door de totale omzet van 2019 te delen door vier, waarna deze omzet dient te worden vergeleken met de te verwachten omzet in de gekozen driemaands-periode in 2021.

De TVL telt niet meer mee in de omzet voor de NOW. Indien u ook TVL aanvraagt, zal uw omzetdaling hierdoor hoger uitvallen en kunt u dus een hogere NOW-subsidie aanvragen.

Loonsom en vrijstellingspercentage

De loonsom van februari 2021 wordt als referentiemaand voor de subsidiehoogte gehanteerd. De loonsom van februari 2021 wordt vergeleken met de loonsom van de maanden juli 2021 tot en met september 2021.

Ook bij de NOW 4.0 wordt ruimte geboden om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de subsidie, het zogenoemde ‘vrijstellingspercentage’. Bij de NOW 4.0 mag de loonsom met maximaal 10% dalen (ten opzichte van de loonsom in februari 2021) zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Opslag werkgeverslasten

De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten (zoals vakantiegeld en pensioenpremies) blijft 40%.

Hoogte subsidie

De subsidie vergoedt 85% van de loonkosten (inclusief opslag).

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer betreft maximaal tweemaal het dagloon, zijnde een bedrag van € 9.813 bruto per maand.

Aanvullende voorwaarden

 • Indien u een subsidievoorschot van € 125.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, dient u te verklaren dat u geen dividenden uitkeert, geen bonussen (waaronder winstdelingen) uitkeert aan het bestuur en geen eigen aandelen inkoopt. Deze voorwaarde geldt voor het jaar 2021. 
  Indien het een aanvraag op werkmaatschappij-niveau betreft, dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000.
 • Let op: Ontvangt u een voorschot of een definitieve subsidie van meer dan € 125.000? Dan moet u een overeenkomst sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over het bonus- en dividendbeleid. Dit is een nieuwe voorwaarde. De overeenkomst moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de vaststelling van de NOW 4.0.
 • Als u de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de subsidieperiode beëindigt of niet verlengt, dan heeft u een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk. 
  Indien u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW (088 - 898 20 04). Meldt u dit niet, dan wordt de definitieve subsidie met 5% verlaagd.
 • U moet als werkgever verklaren dat u zich in zal spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Deze bij-/omscholing is mogelijk via de bestaande Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en de SLIM-regeling. Daarnaast is er een aanvullend noodfonds: “NL leert door”. Met behulp van dit fonds kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen, om zich te kunnen aanpassen naar de nieuwe economische situatie. 
 • U ontvangt na de aanvraag wederom een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Tot slot

Voor de volledigheid: na indiening van de NOW-aanvraag gelden voor u als werkgever een aantal overige voorwaarden. Om te voorkomen dat deze na indiening van de aanvraag worden vergeten, worden deze hierna opgesomd:

 • Streef ernaar om de loonsom in de maanden juli tot en met september 2021 niet lager te laten zijn dan in februari 2021. Een dalende loonsom (meer dan 10%, in verband met het vrijstellingspercentage) leidt tot een flink(!) lagere subsidie. Houd werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door. Mocht dit toch niet lukken, houd er dan rekening mee dat de subsidie alsnog deels wordt gekort en reserveer dan in ieder geval een deel, omdat er later een mogelijke terugbetalingsverplichting ontstaat. Per saldo bespaart u altijd door uw loonsom zo laag mogelijk te houden omdat nooit 100% wordt gecompenseerd, maar u kunt wel relatief goedkoop personeel hun volledige salaris doorbetalen. 
 • Gebruik de subsidie alleen om de loonsom te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming. 
 • Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 • Informeer UWV indien er omstandigheden zijn die gevolgen hebben voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als het bedrijf stopt.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen.

Vragen?

Wenst u dat wij de NOW voor u aanvragen of twijfelt u over het aanvragen van de NOW? Neem dan gerust contact op met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA