Update<br>Corona-maatregelen
Update
Corona-maatregelen
NOW-regeling, TOZO en TOGS
mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

NOW-regeling, TOZO en TOGS

31-3-2020

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart belangrijke aanvullende informatie verstrekt over de NOW-regeling. Daarnaast zijn inmiddels de noodloketten voor de aanvraag van de TOZO en de TOGS opengesteld, en is over deze regelingen ook meer informatie beschikbaar. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de aanvullende informatie over deze drie regelingen.

De NOW-regeling

Vrijwel alle werkgevers zitten er met smart op te wachten: de mogelijkheid om een compensatie aan te vragen voor de loonkosten. De overheid heeft 31 maart aangegeven dat deze mogelijkheid waarschijnlijk vanaf maandag 6 april a.s. beschikbaar is. Vrijdag 3 april a.s. wordt definitief bekend gemaakt vanaf wanneer het mogelijk is om aanvragen in te dienen.

Daarnaast heeft de overheid de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) op 31 maart nader toegelicht. De regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden, maar de overheid geeft nadrukkelijk aan dat deze kan worden verlengd indien noodzakelijk.

Hoogte subsidie
Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een subsidie aanvragen voor uw loonkosten. De hoogte is afhankelijk van uw loonkosten en van uw omzetdaling. Het percentage van uw loonkosten waar u een subsidie voor ontvangt, is 90% van het percentage dat uw omzet daalt. Enkele voorbeelden: indien u 100% omzetdaling heeft, ontvangt u een subsidie van 90% van uw loonkosten. Indien u 50% omzetdaling heeft, ontvangt u een subsidie van 45% van uw loonkosten.

Na goedkeuring van uw aanvraag stelt het UWV een voorschot beschikbaar van 80% van de te verwachten subsidie. Dit voorschot wordt in drie termijnen betaald. Het streven is dat de eerste betaling binnen 2-4 weken na de aanvraag aan u wordt uitbetaald.

Loonsom
De subsidie bedraagt maximaal 90% van uw loonsom. Onder deze loonsom valt het loon voor de sociale verzekeringen (SV-loon) uit tegenwoordige dienstbetrekking (dus bijvoorbeeld geen ontslagvergoedingen). Daarnaast wordt rekening gehouden met een vaste forfaitaire opslag van 30% over de loonsom, voor alle werkgeverslasten (denk aan werkgeverspremies, pensioenpremies, vakantietoeslag, enzovoorts). De subsidie wordt dus uiteindelijk gebaseerd op 130% van uw loonsom.

Alleen het loon tot tweemaal het maximum maandloon (€ 9.538 bruto per maand) komt in aanmerking. Het loon dat een werknemer ontvangt boven deze grens telt dus niet mee voor de subsidie.

De NOW staat ook open voor buitenlandse werkgevers die een werknemer in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd is. Uiteraard dienen ook zij aan alle voorwaarden te voldoen.

Let op: het salaris dat wordt betaald aan DGA’s die niet verplicht sociaal verzekerd zijn, telt niet mee voor de subsidie. Voor dit salaris kunt u dus géén subsidie aanvragen.

Bij de subsidieaanvraag zal worden gekeken naar uw loonkosten in januari 2020 (maal drie maanden). Op die loonkosten wordt uw subsidie (en daarmee uw voorschot) in eerste instantie gebaseerd. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt gekeken naar de feitelijke loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020. Indien de feitelijke loonkosten in deze maanden lager blijken te zijn, wordt de subsidie lager vastgesteld. Indien de feitelijke loonkosten in deze maanden hoger blijken te zijn, wordt géén hogere subsidie vastgesteld.

Voorwaarde 1: omzetdaling minimaal 20%
Om te berekenen wat uw omzetdaling is, moet u 25% van uw omzet in 2019 vergelijken met de verwachte omzet over een periode van drie aaneengesloten maanden in 2020. U mag daarbij zelf de startmaand van deze periode kiezen, de opties zijn: 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Met eventuele seizoensinvloeden of groeiambities is bewust geen rekening gehouden, om de regeling zo simpel mogelijk te houden.

Indien uw onderneming onderdeel is van een groep ondernemingen, moet de omzetdaling over de gehele groep worden berekend.

Indien de (verwachte) omzetdaling over de door u gekozen drie maanden gemiddeld 20% of hoger is, komt u in aanmerking voor de NOW-regeling.

Voorwaarde 2: inspanningsverplichting om loonkosten op peil te houden
U heeft als werkgever een inspanningsverplichting om uw loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden aan uw loonkosten in januari 2020. Indien de loonkosten in maart t/m mei 2020 lager uitvallen, wordt over dit verschil achteraf een korting op uw subsidie toegepast. Deze korting is in veel gevallen niet naar rato, en kan behoorlijk oplopen. Het is in de meeste gevallen dus raadzaam om oproepkrachten door te betalen (minimaal het aantal uren dat zij in januari 2020 betaald hebben gekregen), en tijdelijke arbeidsovereenkomsten die in de komende maanden aflopen te verlengen tot minimaal 1 juni 2020.

Voorwaarde 3: geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen
U mag in de periode waarover u de subsidie wil aanvragen, géén ontslag aanvragen bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen. Doet u dit toch, dan wordt een korting op uw subsidie toegepast die altijd hoger is dan de loonkosten die u zou besparen bij ontslag. Een ontslagaanvraag bij het UWV kost bovendien behoorlijk wat tijd (zeker in combinatie met de opzegtermijn die u in acht moet nemen). Dus indien u in aanmerking komt voor de NOW-regeling, is ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen in de meeste gevallen niet verstandig.

Overige voorwaarden

  • de verstrekte subsidie mag uitsluitend worden gebruikt voor betaling van uw loonkosten;
  • u verstrekt na afloop van de subsidieperiode definitieve omzetcijfers met accountantsverklaring (voor de kleinere aanvragen zal geen accountantsverklaring nodig zijn, wat onder ‘kleinere aanvragen’ moet worden verstaan wordt nog bekend gemaakt);
  • u informeert uw personeel (al dan niet via de OR/PVT) over de subsidieverlening;
  • u doet steeds tijdig loonaangifte, houdt een controleerbare administratie bij en verstrekt tot 5 jaar na datum vaststelling subsidie op verzoek inzicht in deze administratie;
  • indien u een loonkostensubsidie ontvangt op grond van de Participatiewet, moet u de instantie die deze subsidie verstrekt informeren indien u subsidie ontvangt op grond van de NOW.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie moet u een verklaring afgeven dat u aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Subsidie aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen bij het UWV. Het benodigde formulier wordt (waarschijnlijk) 6 april a.s. beschikbaar gesteld. De aanvraag kan (vooralsnog) tot uiterlijk 31 mei a.s. worden ingediend. De datum van aanvraag is verder niet relevant, omdat met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. subsidie kan worden aangevraagd wegens omzetderving.

Bij de aanvraag moet u aangeven welk percentage omzetdaling u verwacht, en in welke aaneengesloten periode van drie maanden. Ook moet u uw rekeningnummer vermelden, deze moet gelijk zijn aan het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst ontvangt inzake loonheffingen. Indien u reeds een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, moet u het dossiernummer van deze aanvraag vermelden bij uw subsidieaanvraag.

De subsidieaanvraag is gekoppeld aan uw loonheffingennummer. Indien u meerdere loonheffingennummers heeft, moet u voor ieder loonheffingennummer een aanvraag indienen.

Uw (voorlopige) subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 13 weken toe- of afgewezen (het voorschot wordt in de tussentijd reeds aan u betaald). Bij toewijzing moet u binnen 24 weken na afloop van de opgegeven periode omzetderving, verzoeken om definitieve vaststelling van de subsidie. Daarbij moet u de definitieve omzetcijfers over de betreffende periode aanleveren, eventueel een accountantsverklaring, en de verklaring dat u heeft voldaan aan alle overige voorwaarden (zie hiervoor).

Tot slot wordt binnen 22 weken na uw verzoek definitief vastgesteld of u voor de subsidie in aanmerking komt, en of u eventueel moet terug betalen of een nabetaling ontvangt.

Vanaf maandag 6 april zitten onze juristen klaar om uw subsidieaanvraag in te dienen of u te ondersteunen bij uw aanvraag. Voor deze aanvraag is overigens géén eHerkenning nodig. Neem gerust contact op met onze juristen of uw vaste contactpersoon als wij u bij uw aanvraag van dienst kunnen zijn.

De TOZO

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) geldt voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook BV's), dus niet alleen ZZP’ers, die in de knel komen door de Corona-crisis. Deze vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont.

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Dat komt per maand neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

U komt voor de TOZO in aanmerking indien u ouder bent dan 18 jaar, en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast moet u voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek, dit wil zeggen dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam was in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Via deze link kunt u eenvoudig zien of u voor de TOZO in aanmerking komt.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wél te worden terugbetaald. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

De ervaring leert dat er nogal wat verschil bestaat tussen de informatie die door de verschillende gemeenten wordt opgevraagd bij de aanvraag voor de TOZO. Wij ondersteunen u uiteraard graag bij het indienen van deze aanvraag.

De TOGS

Vrijdag 27 maart is het loket voor de aanvraag van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) opengesteld. Op grond van deze TOGS kunnen de zwaarst getroffen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming aanvragen ad € 4.000.

Al snel na openstelling raakte de site van de RVO overbelast, waardoor het zeer beperkt mogelijk was (en tot op heden is) om aanvragen in te dienen.

Daarnaast kwam uit verschillende hoeken al vrij snel kritiek op de TOGS, omdat deze slechts kon worden aangevraagd door bedrijven die onder de gepubliceerde lijst met SBI-codes vielen. Veel ondernemers die niet worden verplicht hun bedrijf te sluiten, vielen niet onder de regeling maar worden desondanks zwaar getroffen door de overheidsmaatregelen.

Naar aanleiding van de kritiek heeft het kabinet zaterdag direct bekendgemaakt de TOGS uit te breiden. De TOGS zal in ieder geval ook beschikbaar zijn voor winkeliers en bedrijven in de non-food sector. De uitgebreide lijst met SBI-codes is 31 maart beschikbaar gekomen via deze link. De RVO is momenteel bezig om de aanvraag ook voor bedrijven met de nieuwe SBI-codes beschikbaar te maken, deze aanvragen kunnen dus op dit moment nog niet worden ingediend. 

Daarnaast blijkt dat de SBI-codes van veel bedrijven niet (meer) klopt met hun feitelijke activiteiten. Daardoor zouden bedrijven die feitelijk wél in één van de aangemerkte sectoren vallen, niet in aanmerking komen voor de TOGS. Deze bedrijven kunnen dit via het formulier op deze site melden bij het RVO, deze gevallen worden afzonderlijk beoordeeld.

Indien gewenst kunnen wij deze aanvraag voor u indienen. Neem gerust contact met ons op om dit nader af te stemmen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA