Update Corona-maatregelen
Update Corona-maatregelenCorona steunpakket vanaf 15 februari 2021 en definitieve vaststelling NOW en TVL
mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Silvia Hendriksen
mr. Silvia Hendriksen

Junior jurist

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

< >

Update: Corona steunpakket vanaf 15 februari 2021 en definitieve vaststelling NOW en TVL

15-2-2021

De overheid heeft het Corona steunpakket wederom verlengd en de definitieve vaststelling voor de eerste overheidssubsidies moeten worden aangevraagd. Hierna geven wij u een overzicht van de verlengde overheidsmaatregelen en informatie omtrent de definitieve vaststellingen.

Maatregel 1: NOW vierde aanvraagperiode

De NOW vierde aanvraagperiode kan vanaf 15 februari (09.00 uur) tot en met 14 maart 2021 (17.00 uur) worden aangevraagd en bestaat uit een compensatie voor de loonkosten over de periode januari tot en met maart 2021.

Voor de NOW vierde aanvraagperiode geldt daarnaast het volgende:

 • U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
 • Voor de omzetdaling moet een periode van drie maanden worden gekozen tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2021. U kunt er dus voor kiezen om de driemaands-periode in te laten gaan op 1 januari 2021, 1 februari 2021 of 1 maart 2021. Ook hierbij geldt dat de gekozen periode aan moet sluiten op de periode die is gekozen bij het eerste tijdvak van de NOW 3.0 (indien van toepassing). U vergelijkt de omzet van de door u gekozen maanden met de omzet van 2019 gedeeld door vier.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonkosten. De tegemoetkoming is daarmee verhoogd ten opzichte van de voorgaande NOW-regeling.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw definitieve tegemoetkoming.
 • Indien u in de subsidieperiode de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt of niet verlengt, dan heeft u als werkgever een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Ingeval u een ontslagaanvraag doet bij het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Als u dit verzuimt te melden, zal er een korting op de subsidie plaatsvinden van 5%.
 • U ontvangt na de aanvraag wederom een voorschot van 80% van het subsidiebedrag, bij de definitieve vaststelling van de subsidie ontvangt u de overige 20%. Het voorschot zal in drie delen aan u worden uitbetaald.

Maatregel 2: TVL Q1 2021

De TVL eerste aanvraagperiode 2021 (TVL Q1 2021) kan vanaf 15 februari (12.00 uur) tot en met 30 april 2021 (17.00 uur) worden aangevraagd en bestaat uit een tegemoetkoming in de vaste lasten in de periode van 1 januari en met 31 maart 2021.

Om in aanmerking te komen voor TVL geldt het volgende:

 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U kunt de TVL aanvragen indien u een omzetdaling van minstens 30% heeft. U berekent de omzetdaling door omzet in de periode januari tot en met maart 2021 af te zetten tegen de periode januari tot en met maart 2019
  Indien uw bedrijf op 1 januari 2019 nog niet was ingeschreven in het KVK Handelsregister, neem dan contact met ons op.
 • U heeft in de periode januari tot en met maart 2021 in totaal minimaal € 3.000 aan vaste lasten.
  De vaste lasten berekent u zo: omzet 1 januari tot en met 31 maart 2019 x aandeel vaste lasten in %. Het op u van toepassing zijnde percentage aandeel vaste lasten vindt u hier.
 • Na het krijgen van deze TVL-subsidie mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen.
  Let op: Ontvangen NOW telt niet mee in het maximale bedrag van € 800.000 aan overheidssteun.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om de TVL voor Q1 2021 flink uit te breiden ten opzichte van voorgaande TVL-regelingen. Echter, de Europese Commissie moet nog instemmen met de uitbreidingen en ook de uitwerking van de uitgebreidere TVL-regeling zal tijd kosten.

De voorgenomen (nog niet actieve) uitbreidingen zijn:

 • Het minimumbedrag van de berekende vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal.
 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85%. Dit was eerder 50% oplopend tot 70%.
 • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd van € 750 naar € 1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en € 400.000 voor niet-mkb bedrijven.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd en verhoogd naar 21%, met een maximum van € 200.000.
 • Bedrijven binnen de reissector ontvangen een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. Deze opslag van 3,4% komt bovenop de TVL-subsidie.
 • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie.

Definitieve vaststelling NOW 1.0

Heeft u een tegemoetkoming van de NOW 1.0 ontvangen? Dan heeft u inmiddels bericht ontvangen van het UWV met een verzoek tot definitieve vaststelling.  

Voor het invullen van de definitieve vaststelling, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer waarvoor u een tegemoetkoming heeft ontvangen. Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De hoogte van het bedrag dat u als voorschot heeft ontvangen.
 • Het werkelijke percentage omzetverlies in de periode die u heeft opgegeven bij uw aanvraag.
  Let op: onder meer de ontvangen TVL en TOGS-subsidies tellen mee als omzet.
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding). Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.
 • Let op: indien u een voorschot heeft ontvangen van € 20.000 of meer of indien u als concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau heeft ingediend, dan bent u het verplicht een derdenverklaring of accountantsverklaring mee te sturen. Indien dit op u van toepassing is, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw contactpersoon binnen BonsenReuling. 

De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode NOW is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om uw aanvraag te doen.

De aanvraagtermijn voor de definitieve berekening is voor alle werkgevers gelijkgetrokken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een derdenverklaring, een accountantsverklaring of geen aanvullende verklaring nodig hebben.

Definitieve vaststelling TVL 1.0

Indien u de TVL 1.0 heeft ontvangen, ontvangt u voor eind februari per e-mail een verzoek tot definitieve vaststelling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt de definitieve aanvraag uiterlijk tot 1 april 2021 indienen.

Met de definitieve vaststelling dient u de omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 door te geven aan de RVO en de omzet met bewijsstukken te onderbouwen. Bij voorkeur onderbouwt u de omzet met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020. Als u de aangiften niet heeft of als u geen btw betaalt, dan mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma meesturen. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht van de RVO over het definitieve bedrag waar u recht op heeft.

Let op: Als u geen bewijsstukken indient, moet u de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.

Vragen?

Twijfelt u over het aanvragen van de NOW of TVL, heeft u hier nog vragen over, of wilt u graag dat wij deze aanvraag voor u indienen? Neem dan gerust contact op met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor vragen over de definitieve vaststellingen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA