Corona |<br> Nieuw: NOW 3.0
Corona |
Nieuw: NOW 3.0
De regeling uitgewerkt
mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

< >

NOW 3.0

16-10-2020

De NOW 3.0 betreft wederom een compensatie voor de loonkosten. De NOW 3.0 zal (met terugwerkende kracht) gelden per 1 oktober 2020 en bestaat uit drie tijdvakken:

  • tijdvak 1: 1 oktober 2020 en 28 februari 2021
  • tijdvak 2: 1 januari 2021 en 31 mei 2021
  • tijdvak 3: 1 april 2021 en 31 augustus 2021

De tijdvakken staan los van elkaar, zodat u voor elk tijdvak kunt besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0 en/of de NOW 2.0, kunt u wél een aanvraag indienen voor de NOW 3.0.

Ten opzichte van de NOW 2.0 blijven een aantal voorwaarden ongewijzigd:

  • De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten (zoals vakantiegeld en pensioenpremies) blijft 40%.
  • In de volgende gevallen geldt een verbod op het uitkeren van dividend, het betalen van bonussen/winstdelingen aan het bestuur en het inkopen van eigen aandelen:

a. indien het subsidievoorschot € 100.000 of meer bedraagt;
b. indien de definitieve subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld;
c. indien de aanvraag op het niveau van een individuele werkmaatschappij wordt ingediend (in plaats van op concernniveau)

  • U moet zich als werkgever blijven inspannen om werknemers bij of om te scholen. Deze bij-/omscholing is mogelijk via de bestaande Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en de SLIM-regeling. Daarnaast heeft het kabinet reeds een aanvullend noodfonds ter beschikking gesteld: “NL leert door”, waar werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen, om zich te kunnen aanpassen naar de nieuwe economische situatie.
  • U ontvangt na de aanvraag wederom een voorschot van 80% van het subsidiebedrag, bij de definitieve vaststelling van de subsidie ontvangt u de overige 20%.

Er zijn echter ook een aantal wijzigingen/aanvullingen van toepassing in de NOW 3.0. Deze bespreken we hierna wat uitgebreider.

Omzet

De drempel van 20% omzetdaling blijft ongewijzigd in het eerste tijdvak. Vanaf het tweede tijdvak is echter een omzetdaling van 30% of meer vereist om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0.

Tijdvak 1
Voor de omzetdaling moet een periode van drie maanden worden gekozen tussen 1 oktober 2020 en 28 februari 2021. U kunt er dus voor kiezen om de driemaandsperiode in te laten gaan op 1 oktober 2020, 1 november 2020, of 1 december 2020. Indien u ook de NOW 2.0 heeft aangevraagd, moet het eerste tijdvak van de NOW 3.0 aansluiten op het gekozen tijdvak in de NOW 2.0.

Tijdvak 2
Voor de omzetdaling moet een periode van drie maanden worden gekozen tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2021. U kunt er dus voor kiezen om de driemaandsperiode in te laten gaan op 1 januari 2021, 1 februari 2021, of 1 maart 2021. Ook hier geldt dat de gekozen periode aan moet sluiten op de periode die is gekozen bij het eerste tijdvak van de NOW 3.0 (indien van toepassing).

Tijdvak 3
Voor de omzetdaling moet een periode van drie maanden worden gekozen tussen 1 april 2021 en 31 augustus 2021. U kunt er dus voor kiezen om de driemaandsperiode in te laten gaan op 1 april 2021, 1 mei 2021, of 1 juni 2021. Wederom moet de gekozen periode aansluiten op de periode die is gekozen bij tijdvak 2 van de NOW 3.0 (indien van toepassing).

De omzetdaling moet worden berekend door de totale omzet van 2019 te delen door vier, waarna deze omzet dient te worden vergeleken met de te verwachten omzet in de gekozen driemaandsperiode van de NOW 3.0.

Hoogte subsidie

Het vergoedingspercentage van de loonkosten zal per tijdvak langzaam worden verlaagd. In de NOW 1.0 en NOW 2.0 werd kort gezegd 90% van de loonkosten vergoed. In het eerste tijdvak van de NOW 3.0 zal nog slechts 80% van de loonkosten worden vergoed. In het tweede tijdvak zal het vergoedingspercentage 70% bedragen en in het derde tijdvak zal 60% van de loonkosten worden vergoed.  

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van de NOW 3.0 gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, te weten € 9.538 per maand (tweemaal het maximum maandloon). In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal € 4.845 per maand (eenmaal het maximum maandloon).

Loonsom

De loonsom van juni 2020 wordt als referentiemaand gehanteerd bij het berekenen van de subsidie. Indien de loonsom van juni niet bekend is, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020. De loonsom van de referentiemaand wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie vergeleken met de feitelijke loonsom in de verschillende tijdvakken in de NOW 3.0.

Gevolgen bij ontslag

In de NOW 3.0 bestaat iets meer ruimte om herstructureringen in uw organisatie door te voeren, zonder dat dit direct leidt tot een verlaging van de subsidie. Zodat u uw personeelsbestand beter kunt inrichten op de gewijzigde omstandigheden, en uw onderneming kunt voorbereiden op de toekomst. Maar daar staan wel een aantal extra inspanningsverplichtingen voor u als werkgever tegenover.

Vrijstellingspercentage
Bij de eerdere NOW-regelingen gold dat een daling van uw feitelijke loonsom ten opzichte van de loonsom in de referentiemaand, leidde tot een lagere subsidie. In de NOW 3.0 bestaat echter ruimte om uw loonsom te laten dalen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de subsidie. Dit is het zogenoemde ‘vrijstellingspercentage’. Het vrijstellingspercentage loopt op van 10% van de loonsom in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak, tot 20% in het derde tijdvak.

Ontslagboete verdwijnt
De ontslagboete uit de NOW 1.0 en 2.0 bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen verdwijnt. Bij de NOW 3.0 zal dus geen korting op de subsidie plaatsvinden bij ontslag.

Inspanningsverplichting begeleiding naar ander werk
U heeft als werkgever de verplichting om u in te spannen bij de begeleiding van een werknemer naar ander werk, indien u de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer in een subsidieperiode beëindigt of niet verlengt. Indien u in de subsidieperiode een ontslagaanvraag indient bij het UWV, bent u bovendien verplicht om contact op te nemen met het UWV voor ondersteuning bij de begeleiding naar ander werk. Indien u niet aan deze verplichtingen voldoet, kan dit zelfs leiden tot verval van de gehele subsidie.

Subsidie aanvragen

De subsidies kunnen voor de verschillende tijdvakken worden aangevraagd in de volgende periodes:
Tijdvak 1: vanaf 16 november 2020 tot en met 13 december 2020.
Tijdvak 2: vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
Tijdvak 3: vanaf 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.

De verzoeken tot definitieve vaststelling van de subsidie kunnen worden ingediend vanaf september 2021.

Tot slot

Indien u vragen heeft of indien wij u kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag voor een steunmaatregel, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA