Corona: Overheidsmaatregelen
Corona: OverheidsmaatregelenVeel ondernemers worden op de een of andere manier economisch getroffen door het Corona-virus. Gelukkig heeft onze regering een aantal maatregelen ingevoerd om de schade te beperken.
mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

Overheidsmaatregelen Corona-virus

16-3-2020

Veel ondernemers worden op de een of andere manier economisch getroffen door het Corona-virus. Gelukkig heeft onze regering een aantal maatregelen ingevoerd om de schade te beperken.

In dit bericht een kort en bondig overzicht van deze maatregelen. Verder vermelden wij per maatregel welke medewerker binnen BonsenReuling u daarbij kan helpen.

Maatregel 1: Werktijdverkorting

Als u tijdelijk geen of minder werk heeft voor uw medewerkers, kunt u een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvraag kan worden gedaan via deze link.

Om daarvoor in aanmerking te komen moet u aan de volgende criteria voldoen:

1. Werkuitval duurt naar verwachting 2 tot 24 weken
2. Er is tenminste 20% minder werk voorhanden

Na het verkrijgen van de vergunning, meldt u dit direct bij UWV. Gebruik hiervoor deze link.

Na afloop van de vergunningsperiode, kunt u dan voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen. Als werkgever worden dus (achteraf) uw loonkosten gedeeltelijk vergoed, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.

Voor de aanvraag is een praktisch en simpel aanvraagformulier beschikbaar.

Let op: de vergunning wordt voor maximaal 6 weken verleend. Daarna kunt u verlenging aanvragen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van werktijdverkorting, neem dan contact op met Geerke Vos (klanten van kantoor Lichtenvoorde, Eibergen en Deventer) of met Hester van Seventer (kantoor Elst

Maatregel 2: Uitstel van belastingbetaling en melding betalingsonmacht

Als er liquiditeitskrapte ontstaat, bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling van belasting aan te vragen. Dit gaat om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet schriftelijk worden onderbouwd dat u door de Corona-crisis in de problemen raakt. Vooralsnog is daar geen standaardformulier voor beschikbaar, maar moet dat gewoon per brief worden ingediend. Klik hier voor meer informatie.

Voorwaarde is dat er een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld BonsenReuling) wordt meegestuurd, waaruit blijkt dat:

• er sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan)
• de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn
• de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip worden oplost
• de onderneming levensvatbaar is

Let op: uiteraard is het niet vanzelfsprekend dat aan voornoemde criteria ook voor uw onderneming is voldaan! Per onderneming zal dus bezien moeten worden of eraan wordt voldaan.

De Belastingdienst zal het uitstel van betaling dan automatisch verlenen, en zal de aanvraag pas op een later moment inhoudelijk beoordelen. De Belastingdienst zal dan nadien geen verzuimboete opleggen, u bent over het uitgestelde bedrag echter wel belastingrente verschuldigd. BonsenReuling adviseert om tegelijk met het verzoek tot uitstel, eveneens een melding betalingsonmacht te doen, zodat u achteraf niet wordt geconfronteerd met verhoogde aansprakelijkheid, mocht deze Corona-crisis er onverhoopt toe leiden dat uw onderneming helemaal niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Uiteraard bestaat daarnaast altijd de mogelijkheid om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting te verlagen middels het online portaal van de Belastingdienst. Dan betaalt u over het lopende boekjaar ook acuut minder belasting.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uitstel van belastingbetaling, het doen van de melding betalingsonmacht en/of bij de aanvraag van vermindering van de voorlopige aanslag, neem dan contact op met uw eigen accountant/fiscalist van BonsenReuling.

Maatregel 3 en 4: BMKB en Bbz

Een extra mogelijkheid om de liquiditeitskrapte het hoofd te bieden is het aanvragen van extra bancair krediet. Om zo’n kredietaanvraag makkelijker te maken, is de overheid bereid garant te staan voor een groot deel van dat krediet (BMKB voor het MKB), mits de onderneming een gezond toekomstperspectief heeft. Deze maatregel geldt voor een overbruggingskrediet of een tijdelijke verhoging van het rekening courant krediet voor de duur van maximaal 1 jaar.

Tot in ieder geval 1 april 2021 wordt deze regeling versoepeld, in die zin dat de overheid zich voor 75% van het totaal verstrekte krediet, voor 90% borg stelt.

U kunt uw eigen bank benaderen of een dergelijke regeling voor uw onderneming mogelijk is.

Voor ZZP’ers geldt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Door het Bbz kunt u tijdelijk een uitkering ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. U kunt in aanmerking komen voor het Bbz als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. De belangrijkste eis om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering is dat uw bedrijf wel rendabel is om in de toekomst weer in uw eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. De uitkering kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van extra bancair krediet of een Bbz-uitkering, neem dan contact op met uw eigen contactpersoon binnen BonsenReuling.

Tot slot

Ons advies is om gebruik te maken van voornoemde maatregelen, ze zullen zeker een steentje bijdragen aan het overleven van deze lastige periode! BonsenReuling staat klaar om u daarbij te helpen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA