Corona-maatregelen <br>Noodpakket: NOW 2.0
Corona-maatregelen
Noodpakket: NOW 2.0
De NOW 2.0 was al op hoofdlijnen bekend, maar nu is de regeling helemaal uitgewerkt. De regeling wijkt op enkele punten af van hetgeen eerder is gecommuniceerd, bekijk de regeling hieronder.
mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

< >

Corona-Noodpakket: NOW 2.0 de regeling uitgewerkt

23-6-2020

Zoals wij op 20 en 28 mei hebben gecommuniceerd, wordt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) verlengd. Op dat moment was de regeling alleen nog op hoofdlijnen bekend. Inmiddels is de regeling volledig uitgewerkt. Maandag 22 juni heeft minister Koolmees deze regeling inzake de verlenging van de NOW 2.0, aangeboden aan de Tweede Kamer. De regeling wordt op donderdag 25 juni a.s. officieel gepubliceerd. Op enkele punten wijkt de definitieve regeling af van hetgeen eerder is gecommuniceerd.

Voor de NOW 2.0 geldt nog steeds dat bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten kunnen krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De NOW wordt voor een periode van vier maanden verlengd, zodat een compensatie van de loonsom kan worden aangevraagd over de periode van juni tot en met september 2020. Dit is een maand langer dan de NOW 1.0.

De aanvraag van de subsidie kan worden ingediend vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Het UWV heeft wederom 13 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag en het voorschot van 80% van het subsidiebedrag aan u uit te betalen.

Hieronder zullen wij de belangrijkste punten uit de definitieve NOW 2.0 regeling weergeven.

Omzet

Het criterium van minimaal 20% omzetdaling blijft dus ongewijzigd. Ook voor de NOW 2.0 dient weer een keuze voor de periode van omzetdaling te worden gemaakt. Voor de NOW 2.0 geldt een viermaandsperiode, welke kan beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De omzetdaling moet worden berekend door de totale omzet van 2019 te delen door drie, waarna deze omzet dient te worden vergeleken met de te verwachten omzet in de gekozen viermaandsperiode in 2020. Voorwaarde hierbij is dat, indien u de NOW 1.0 heeft aangevraagd, de te kiezen viermaandsperiode moet aansluiten op de gekozen driemaandsperiode van de NOW 1.0, tenzij u de NOW 1.0 alsnog intrekt. In dat geval staat het u alsnog vrij om de viermaandsperiode te kiezen.

Let op: De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB moet (in tegenstelling tot de TOGS in de NOW 1.0) wél worden meegeteld als omzet bij het bepalen van het percentage omzetdaling.

Loonsom

De loonsom van maart 2020 wordt als referentiemaand voor de subsidiehoogte gehanteerd. Indien de loonsom van maart niet bekend is, wordt uitgegaan van de loonsom van november 2019. De loonsom van de referentiemaand wordt vergeleken met de loonsom van de viermaandsperiode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Opslag werkgeverslasten

In de NOW 1.0 is rekening gehouden met een opslag van 30% voor werkgeverslasten, bovenop het bedrag van de loonsom. Deze opslag wordt in de NOW 2.0 verhoogd naar 40%. De subsidie wordt vanaf 1 juni 2020 dus gebaseerd op 140% van de loonsom.

Aanvullende voorwaarden

 • Indien u (of het concern gezamenlijk) een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, dient u te verklaren dat u geen dividenden uitkeert, geen bonussen (waaronder winstdelingen) uitkeert aan het bestuur, en geen eigen aandelen inkoopt. Deze voorwaarde geldt voor het jaar 2020 en tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.
 • U dient te verklaren dat u in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen zal indienen. Doet u een dergelijke aanvraag toch, dan zal er een korting volgen op de subsidie van 100% (in plaats van 150%) van het SV-loon van de voor ontslag voorgedragen werknemer.
  Let op: de reguliere ontslagbescherming en de verplichting tot het betalen van de wettelijke transitievergoeding blijven gewoon bestaan.
 • Indien u in de periode van 30 mei tot en met 30 september 2020 een melding doet voor de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) en u vraagt voor 20 of meer werknemers per WMCO-werkgebied ontslag aan, dan wordt, naast de reguliere 100%-verlaging, de uiteindelijke totale subsidie extra gekort met 5%. Het subsidiebedrag wordt niet met 5% verlaagd, indien u een akkoord heeft bereikt met de betrokken vakbonden, een personeelsvertegenwoordiging of werknemers of (bij gebreke van een akkoord) mediation tussen partijen is aangevraagd. Mediation dient dan te worden aangevraagd bij een commissie van de Stichting van de Arbeid.
 • U moet als werkgever verklaren dat u zich in zal spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Deze bij-/omscholing is mogelijk via de bestaande Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en de SLIM-regeling. Daarnaast stelt het kabinet een aanvullend noodfonds ter beschikking: “NL leert door”. Met behulp van dit fonds kunnen werknemers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen, om zich te kunnen aanpassen naar de nieuwe economische situatie.

Definitieve vaststelling van de subsidie

Bij de aanvraag van de vaststelling van de subsidie dient u een accountantsverklaring te overleggen in het geval u een voorschot van € 100.000 of meer heeft ontvangen, of indien de totale subsidie €125.000 bedraagt. Als u een voorschot heeft ontvangen van € 20.000 of meer, of als de totale subsidie € 25.000 of meer bedraagt, dan dient u een verklaring van een deskundige derde te overleggen. Indien u onder deze grens zit, heeft u geen verklaring nodig.

De definitieve vaststelling van de subsidie van de NOW 1.0, kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020. Indien er een accountantsverklaring moet worden overlegd, dan dient u de aanvraag binnen 38 weken na 7 oktober 2020 in te dienen. Als u een verklaring van een deskundige derde dient te overleggen, bedraagt deze termijn 24 weken.

Voor de NOW 2.0 kan dit worden aangevraagd vanaf 15 november 2020. In het geval u een accountantsverklaring dient te overleggen, heeft u hiervoor 38 weken na 15 november 2020 de tijd. Als de gekozen omzetperiode eindigt na 15 november, dan dient u de aanvraag te doen binnen 38 weken na afloop van de omzetperiode. In het geval van een verklaring van een deskundige derde, bedraagt deze termijn 24 weken.

Let op: anders dan eerder gecommuniceerd, hoeven de subsidies voor de NOW 1.0 en NOW 2.0 niet gelijktijdig te worden aangevraagd. Het is echter wel mogelijk de vaststellingaanvraag gelijktijdig in te dienen na 15 november 2020. 

Na uw aanvraag tot definitieve vaststelling heeft het UWV 52 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag.

Tot slot

Voor de volledigheid: na indiening van de NOW-aanvraag (zowel voor 1.0 als 2.0) gelden voor u als werkgever ook nog een aantal overige voorwaarden. Om te voorkomen dat deze na indiening van de aanvraag worden vergeten, worden deze hierna opgesomd:

 • Streef ernaar om de loonsom in de maanden juni tot en met september 2020 niet lager te laten zijn dan in maart 2020. Een dalende loonsom leidt tot een flink(!) lagere subsidie. Houd werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door. Mocht dit toch niet lukken, houd er dan rekening mee dat de subsidie alsnog deels wordt gekort en reserveer dan in ieder geval een deel, omdat er later een mogelijke terugbetalingsverplichting ontstaat. Per saldo bespaart u altijd door uw loonsom zo laag mogelijk te houden omdat nooit 100% wordt gecompenseerd, maar u kunt wel relatief goedkoop personeel hun volledige salaris doorbetalen.
 • Gebruik de subsidie alleen om de loonsom te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 • Informeer UWV indien er omstandigheden zijn die gevolgen hebben voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als het bedrijf stopt.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Indien u vragen heeft of indien wij u kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag voor een steunmaatregel, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA