Corona |<br>Noodpakket 3.0
Corona |
Noodpakket 3.0
Het kabinet heeft op 28 augustus jl. het derde noodpakket aangekondigd. Voor diverse bestaande regelingen zullen andere en/of aanvullende voorwaarden gaan gelden.
mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

< >

Noodpakket 3.0

1-9-2020

Op 28 augustus jl. heeft het kabinet als vervolg op de eerste twee noodpakketten, een nieuw steunpakket gepubliceerd. Ten opzichte van de eerste twee noodpakketten, worden de regelingen in het derde pakket voor een langere periode aangekondigd, waarmee het kabinet u meer zekerheid wil bieden.

Voor de diverse bestaande regelingen zullen andere en/of aanvullende voorwaarden gaan gelden. Hierna zal per regeling een toelichting worden gegeven.

NOW 3.0 (compensatie loonkosten)

De aanvraagperiode voor de NOW 2.0 is op 31 augustus gesloten. Er komt een nieuwe NOW 3.0 regeling. Deze zal gelden per 1 oktober a.s. en bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden. Voor elk tijdvak kunt u besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0 en/of de NOW 2.0, kunt u wel een aanvraag indienen voor de NOW 3.0. De voornoemde tijdvakken bestaan uit de volgende maanden:

 • tijdvak 1: 1 oktober tot en met 31 december 2020
 • tijdvak 2: 1 januari tot en met 31 maart 2021
 • tijdvak 3: 1 april tot en met 30 juni 2021

Ten opzichte van de NOW 2.0 blijven een aantal voorwaarden ongewijzigd:

 • De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten (zoals vakantiegeld en pensioenpremies) blijft 40%.
 • Indien u (of het concern gezamenlijk) een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, dient u te verklaren dat u geen dividenden uitkeert, geen bonussen (waaronder winstdelingen) uitkeert aan het bestuur en geen eigen aandelen inkoopt.
 • U moet als werkgever blijven verklaren dat u zich zal inspannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Deze bij-/omscholing is mogelijk via de bestaande Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en de SLIM-regeling. Daarnaast heeft het kabinet reeds een aanvullend noodfonds ter beschikking gesteld: “NL leert door”, waar werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen, om zich te kunnen aanpassen naar de nieuwe economische situatie.
 • U ontvangt na de aanvraag wederom een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

De volgende wijzigingen en/of aanvullingen zijn van toepassing op de NOW 3.0:

 • De drempel van 20% omzetdaling blijft ongewijzigd in het eerste tijdvak. Vanaf het tweede tijdvak is een omzetdaling van 30% of meer vereist om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0. Op welke wijze de omzetdaling dient te worden berekend, is nog niet bekend.
 • Het vergoedingspercentage van de loonkosten zal per tijdvak langzaam worden verlaagd. In het eerste tijdvak zal 80% (in plaats van 90% bij de NOW 1.0 en 2.0) van de loonkosten worden vergoed. In het tweede tijdvak zal het vergoedingspercentage 70% bedragen en in het derde tijdvak zal 60% van de loonkosten worden vergoed.  
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, te weten maximaal tweemaal het dagloon wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal éénmaal het dagloon, zijnde € 4.769 per maand.
 • In tegenstelling tot de eerdere NOW-regelingen, wordt bij de NOW 3.0 ruimte geboden om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de subsidie, het zogenoemde ‘vrijstellingspercentage’. Het vrijstellingspercentage loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak en tot 20% in het derde tijdvak.
 • De ontslagboete uit de NOW 1.0 en 2.0 bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen, verdwijnt. Bij de NOW 3.0 zal er geen korting op de subsidie plaatsvinden.

Het UWV streeft ernaar het eerste tijdvak van de NOW 3.0 per 16 november 2020 open te stellen, waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak. De aanvraagdata van het tweede en derde tijdvak zijn nog niet bekend. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer 2021.

TVL 2.0 (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)

De huidige TVL-regeling ziet op een vergoeding in uw vaste lasten in de periode juni tot en met september 2020, welke tot en met 31 oktober kan worden aangevraagd. Het kabinet heeft besloten de TVL met driemaal drie maanden te verlengen, zodat u ook na 1 oktober ondersteuning zal worden geboden. De tijdvakken zijn gelijk aan die van de NOW 3.0.

De voorwaarden dat u minder dan 250 werknemers in dienst heeft en dat uw SBI-code moet zijn opgenomen in de lijst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, blijven ongewijzigd.

De volgende voorwaarden zijn gewijzigd ten opzichte van de TVL 1.0:

 • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden, in plaats van € 50.000 over vier maanden zoals bij de TVL 1.0 het geval was.
 • In het eerste tijdvak blijft een omzetdaling van 30% vereist. Voor het tweede tijdvak zal een omzetdaling van 40% en voor het derde tijdvak een omzetdaling van 45% vereist zijn. De wijze waarop de omzetdaling dient te worden berekend, is nog niet bekend.

Het is nog niet bekend vanaf welke datum de TVL 2.0 kan worden aangevraagd.

Tozo 3.0 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

De Tozo zal met negen maanden worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

De meeste voorwaarden blijven voor de Tozo gelijk, behalve op de volgende punten:

 • Per 1 oktober wordt in de Tozo 3.0 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt dus in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2.0 bestaan. De toets houdt in dat u met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contact geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komt voor de Tozo 3.0.  
  Let op: Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, worden buiten beschouwing gelaten.
 • Per 1 januari 2021 zullen gemeenten samen met u inventariseren of en welke ondersteuning u nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing of heroriëntatie.  

Het is nog niet bekend vanaf welke datum de Tozo 3.0 kan worden aangevraagd. Het moment waarop de nieuwe aanvraag beschikbaar zal zijn, kan per gemeente verschillen. Houdt daarom de informatievoorziening van uw woongemeente goed in de gaten.

Aanvullende sectorale steun

Voor een aantal sectoren heeft de overheid besloten om een extra steunpakket aan te bieden. Het betreft (onder meer) de cultuursector, de evenementenbranche en de reisbranche. Een uitwerking van dit steunpakket zal per sector nader worden vastgesteld door het kabinet.

Belastingmaatregelen en garantiefondsen

Maatregelen die u van liquiditeit kunnen voorzien blijven beschikbaar. De verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) wordt verlengd tot 1 april 2021. De coronamodule in zowel de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C), als de regeling Klein Krediet Corona (KCC) heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

De periode om uitstel van betaling van belastingen aan te vragen of te verlengen, eindigt op 1 oktober 2020. Voor het aflossen van de belastingschuld die in de afgelopen maanden is opgebouwd, komt een aflossingsregeling. Deze aflossingsregeling wordt door het kabinet nog nader uitgewerkt.

De verlaagde invorderingsrente van 0,01% wordt verlengd tot en met 31 december 2021. De belastingrente zal per 1 oktober 2020 weer worden verhoogd tot het oorspronkelijk niveau van 4%. De belastingrente in de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook 4% bedragen.

De maatregel die strekt tot behoud van hypotheekrenteaftrek bij uitstel van hypotheekbetalingen (ook wel betaalpauze genoemd), wordt verlengd tot en met 31 december 2020. Deze betaalpauze wordt verlengd met 6 maanden, waardoor deze betaalpauze maximaal twaalf maanden kan duren.

Daarnaast zal er een aanvullende maatregel komen. In de inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid van aftrek van woon-werkverkeer dat met het ov wordt afgelegd en waarvoor geen vergoeding van de werkgever wordt ontvangen. Indien uw werknemers minder reizen naar hun werk vanwege het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, heeft uw werknemer minder recht op reisaftrek terwijl de kosten van een ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Om deze reden zal het kabinet voor het jaar 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toepassen, alsof uw werknemer zijn reispatroon van voor de coronacrisis heeft voortgezet (mits de reiskosten van uw werknemer ongewijzigd zijn). Ook deze maatregel zal nader worden uitgewerkt.

Tot slot

De wijzigingen in de regelingen zullen de komende periode nader worden uitgewerkt. Indien u vragen heeft of indien wij u kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag voor een steunmaatregel, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA