Corona: Nieuwe overheidsmaatregelen
Corona: Nieuwe overheidsmaatregelenDe regering heeft aanvullende maatregelen bekend gemaakt en reeds getroffen maatregelen uitgebreid.
mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

Nieuwe overheidsmaatregelen Corona-virus

18-3-2020

Afgelopen maandag hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die onze regering had ingevoerd om de financiële schade als gevolg van het Corona-virus te beperken. Gisteren heeft de regering aanvullende maatregelen bekend gemaakt en reeds getroffen maatregelen uitgebreid.

Op deze pagina beschrijven wij deze uitgebreide en aanvullende maatregelen en geven wij aan welke gevolgen dit heeft voor de acties die u reeds heeft ondernomen en die we u nu adviseren te ondernemen.

Maatregel 1: Werktijdverkorting wordt vervangen door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor werkgevers die minder werk hadden voor hun medewerkers, was het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen zodat zij een deel van de loonkosten over deze uren (70%-75%) gecompenseerd konden krijgen.

Werktijdverkorting vervalt
Zoals u wellicht zelf ook heeft gemerkt, was er ongekend veel belangstelling voor de werktijdverkorting, als gevolg van het Corona-virus. Dit konden de regeling, de website en de uitvoerende instantie (ministerie SZW) niet aan. Daarom is de regeling werktijdverkorting ingetrokken.

Het is dus niet meer mogelijk om nog een aanvraag werktijdverkorting in te dienen, de toegezonden link is vanaf gisteren al niet meer bereikbaar.

Voor lopende aanvragen geldt:

 1. Aanvragen die al zijn toegewezen, blijven geldig. Bij een eventuele verlenging moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.
 2. Aanvragen die al zijn ingediend maar nog niet zijn toegewezen, worden omgezet in een aanvraag voor de nieuwe regeling. U krijgt daarover bericht vanuit het ministerie en/of het UWV. Wel krijgt u waarschijnlijk aanvullende vragen toegezonden die u moet beantwoorden.

Let op: indien u ons heeft gevraagd de aanvraag werktijdverkorting in te dienen, is deze uitsluitend ingediend indien u van ons de bevestiging van het ministerie heeft ontvangen. Doordat de website van het ministerie gisteren al onbereikbaar was, is de kans groot dat we uw aanvraag niet hebben kunnen indienen. Zodra de nieuwe regeling beschikbaar is, zullen we in overleg met u een aanvraag voor de nieuwe regeling indienen.

Nieuwe regeling: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Met deze nieuwe regeling wil de overheid werkgevers sneller en uitgebreider financieel tegemoetkomen. Werkgevers moeten het loon ook in deze crisistijd 100% doorbetalen aan hun werknemers. Werkgevers komen in aanmerking voor een compensatie van de loonkosten tot maximaal 90%. Deze compensatie kan in eerste instantie voor drie maanden worden aangevraagd, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Om voor de compensatie van loonkosten in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U verwacht minimaal 20% omzetverlies (dit is dus een ander criterium dan hoeveel uren u nog werk heeft voor uw medewerkers).
 2. U verplicht zichzelf om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarover u compensatie ontvangt.
 3. Bij sommige (grote) aanvragen zal een accountantsverklaring vereist zijn, het is nog niet bekend voor welke aanvragen dit geldt.

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van uw terugval in omzet. Het percentage van de loonkosten dat gecompenseerd wordt, is gelijk aan 90% van het percentage omzetderving. Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

 • Bij 100% omzetderving wordt 90% van uw loonsom gecompenseerd;
 • Bij 60% omzetderving wordt 54% van uw loonsom gecompenseerd;
 • Bij 20% omzetderving wordt 18% van uw loonsom gecompenseerd.

U kunt een voorschot ontvangen van 80% van de verwachte compensatie. Achteraf zal het UWV toetsen wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest.

De nieuwe compensatieregeling geldt, in tegenstelling tot de werktijdverkorting, óók voor oproepkrachten. De loonkosten die u maakt voor oproepkrachten worden dus ook (deels) gecompenseerd.

Let op: u kunt op dit moment de aanvraag voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid nog niet indienen. Dit is op zich niet erg, omdat de compensatie kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. De datum van indiening van de aanvraag is daardoor niet relevant.

Wij zullen u uiteraard informeren zodra het mogelijk is om de aanvraag in te dienen. Ook houden we u op de hoogte van aanvullende informatie omtrent deze maatregel.

Maatregel 2: Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

De mogelijkheid om uitstel van betaling van belasting aan te vragen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting) wordt versoepeld.

De verklaring van een derde deskundige hoeft u niet meer tegelijkertijd met de aanvraag te verzenden, maar kunt u binnen vier weken na de aanvraag alsnog aan de belastingdienst toezenden.

Het uitstel van betaling wordt automatisch verleend en pas later inhoudelijk beoordeeld.

Daarnaast vindt er een verlaging plaats van de invorderingsrente en de belastingrente:

 • de invorderingsrente wordt met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.
 • de belastingrente wordt met ingang van 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen, naar 0,01% (voor de inkomstenbelasting met ingang van 1 juli 2020).

De maandag besproken maatregel over het wijzigen van de voorlopige aanslag IB en/of VPB (zodat u direct minder belasting hoeft te betalen) blijft overigens bestaan en wijzigt niet.

Maatregel 3: Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De GO-regeling wordt tijdelijk verruimd, dit betekent voor u dat het makkelijker wordt om een banklening of bankgarantie te verkrijgen. Het garantiebudget zal worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Daarnaast wordt ook de maximale GO-faciliteit per onderneming verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.

De maandag besproken maatregel over het aanvragen van extra bancair krediet met borgstelling door de overheid (BMKB) blijft overigens bestaan en wijzigt niet.

Maatregel 4: Rentekorting kleine ondernemers met microkrediet van Qredits

Kleine ondernemers met een microkrediet van Qredits zullen worden ondersteund door een uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden. Over deze periode wordt tevens een rentekorting aangeboden. De openstelling van de crisismaatregel loopt tot en met eind mei 2020.

Maatregel 5: Extra tijdelijke ondersteuning zzp’ers (Bbz)

Zzp’ers met financiële problemen als gevolg van het Corona-virus komen in aanmerking voor aanvullende uitkeringen voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit kan bij uw gemeente worden aangevraagd op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Daarover hebben wij u maandag al kort geïnformeerd.

Deze regeling is nu met de volgende maatregelen versoepeld:

 • er wordt niet langer getoetst of uw bedrijf levensvatbaar is;
 • de uitkering voor levensonderhoud wordt al binnen vier weken toegekend voor een periode van maximaal drie maanden (dat kon voorheen 13 weken duren), en voorschotten zijn mogelijk;
 • de uitkering voor levensonderhoud is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden, en bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand;
 • bij de uitkering voor levensonderhoud is uw vermogen en het inkomen van uw partner niet relevant;
 • u hoeft de uitkering voor levensonderhoud definitief niet terug te betalen;
 • de lening voor bedrijfskapitaal kan ook al binnen vier weken worden toekend, tot een bedrag van maximaal € 10.157;
 • bij de verstrekking van de lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van uw aflossingsverplichtingen opgenomen;
 • de lening voor bedrijfskapitaal zal tegen een lager rentepercentage worden verstrekt dan op basis van de huidige regeling in de Bbz.

De overheid en de gemeenten werken eraan om deze regeling zo snel mogelijk open te kunnen stellen. We zullen u uiteraard informeren zodra u een beroep kunt doen op deze versoepelde regeling.

Maatregel 6 (nieuw): WW-premiedifferentiatie

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans betalen werkgevers per 1 januari jl. een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Onderdeel van deze regeling is dat werkgevers ook een hogere premie moeten betalen indien werknemers veel meeruren werken ten opzichte van hun contracturen (meer dan 30%).

Door het Coronavirus worden (met name) in de zorg veel overuren gewerkt. De overheid wil niet dat dit leidt tot hogere WW-premies voor de werkgevers in de zorg. Daarom zal zij een aanpassing uitwerken, zodat werkgevers (in ieder geval) in de zorgsector zich geen zorgen hoeven te maken over de hogere WW-premie.

Daarnaast geldt voor alle werkgevers, dat zij pas eind juni 2020 (in plaats van eind maart 2020) een schriftelijke arbeidsovereenkomst in hun administratie hoeven te hebben, om de lage WW-premie met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te mogen toepassen.

Maatregel 7 (nieuw): Noodloket

Indien u direct getroffen bent door noodmaatregelen van de overheid vanwege bestrijding van het Corona-virus, kunt u een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Dit is met name bedoeld voor cafés en restaurants, en andere bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken omdat zij niet aan de RIVM-richtlijnen kunnen voldoen (bijvoorbeeld schoonheidssalons).

Deze regeling wordt nader uitgewerkt, er kunnen dus nog aanvullende voorwaarden gesteld worden. Zodra deze bekend zijn, zullen wij u daarover informeren.

Maatregel 8 (nieuw): Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt met ingang van 18 maart 2020 tijdelijk verruimd. Zodat daarmee de liquiditeitsproblemen van (gezonde) land- en tuinbouwbedrijven kunnen worden gefinancierd.

Maatregel 9 (nieuw): Stopzetten (voorlopige) aanslagen gemeenten (met name toeristenbelasting)

De overheid is met gemeenten in overleg over het stopzetten van voorlopige en definitieve aanslagen, met name toeristenbelasting. Daardoor hoeven ondernemers de toeristenbelasting waarschijnlijk voorlopig niet af te dragen, ook niet als zij al een voorlopige aanslag ontvangen hebben.

Tot slot

Ons advies is om gebruik te maken van voornoemde maatregelen, ze zullen zeker een steentje bijdragen aan het overleven van deze lastige periode! BonsenReuling staat klaar om u daarbij te helpen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA