Corona-maatregelen<br>Noodpakket 2.0
Corona-maatregelen
Noodpakket 2.0
Woensdag 20 mei heeft het kabinet de verlenging van het pakket met steunmaatregelen bekendgemaakt.
mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

Corona-maatregelen | Noodpakket 2.0

20-5-2020

Woensdag 20 mei heeft het kabinet de verlenging van het pakket met steunmaatregelen bekendgemaakt. Het huidige pakket steunmaatregelen loopt immers per 31 mei a.s. af. Het kabinet benadrukt opnieuw dat zij nog steeds zo veel mogelijk banen wil behouden.

Daarom heeft het kabinet besloten het noodpakket voor drie maanden (dus tot 1 september 2020) voort te zetten. Voor diverse regelingen zullen wat andere en/of aanvullende voorwaarden gelden. Hierna geven wij per regeling een toelichting.

NOW (compensatie loonkosten)

De NOW wordt voor drie maanden verlengd, zodat een compensatie kan worden aangevraagd voor de loonkosten over de periode juni tot en met augustus 2020. Het criterium van minimaal 20% omzetdaling blijft ongewijzigd, net als het grootste deel van de overige voorwaarden.

De omzetdaling moet nog steeds berekend worden door 25% van de totale omzet in 2019 te vergelijken met de te verwachten omzet in een driemaandsperiode in 2020. Deze driemaandsperiode mag beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voorwaarde hierbij is wel, dat indien een aanvraag is ingediend in de NOW-regeling 1.0, de driemaandsperiode voor de aanvraag in de NOW-regeling 2.0 dan moet aansluiten op de gekozen driemaandsperiode in de eerste aanvraag.

Er worden daarnaast een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Er geldt een aanvullende voorwaarde, namelijk dat u als werkgever moet verklaren dat u over 2020 geen dividenden uitkeert en geen bonussen (waaronder winstdelingen) uitkeert aan het bestuur, en geen eigen aandelen inkoopt. Deze voorwaarde geldt over 2020, en tot het moment waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.
 • De opslag voor werkgeverslasten was in de NOW-regeling 1.0 30%, maar wordt in de NOW-regeling 2.0 verhoogd naar 40%. De subsidie wordt vanaf 1 juni 2020 dus gebaseerd op 140% van de loonsom.
 • De ontslagboete bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen blijft, maar wordt verlaagd naar een korting op de subsidie van 100% (in plaats van 150%) van het SV-loon van de voor ontslag voorgedragen werknemer. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is en blijft dus mogelijk, vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 tegen een wat lagere ontslagboete. Let op: de reguliere ontslagbescherming en de verplichting tot het betalen van de wettelijke transitievergoeding blijven gewoon bestaan.
 • U moet als werkgever verklaren dat u werknemers zal stimuleren zich te laten bij-/omscholen. Deze bij-/omscholing is mogelijk via de bestaande Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en de SLIM-regeling. Daarnaast stelt het kabinet een aanvullend noodfonds ter beschikking: “NL leert door”. Met behulp van dit (nog nader uit te werken) fonds kunnen werknemers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen, om zich te kunnen aanpassen naar de nieuwe economische situatie.
 • In de NOW-regeling 2.0 wordt de loonaangifte in de maand maart 2020 als uitgangspunt gehanteerd voor het berekenen van de subsidie. In de NOW-regeling 1.0 was dit januari 2020. Let op: het kabinet geeft aan dat óók in de NOW-regeling 1.0 (de nu lopende regeling) gekeken wordt naar de loonaangifte in maart 2020 (in plaats van januari 2020), indien de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020 hoger is dan in januari 2020. Dus kort gezegd: als de loonsom in januari 2020 lager was dan in maart tot en met mei 2020, wordt voor de berekening van de subsidie alsnog gekeken naar de loonsom in maart tot en met mei 2020, zodat een hogere subsidie wordt toegekend. De loonsom in april en mei 2020 wordt daarbij gemaximeerd op de loonsom in maart 2020. Deze correctie wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie automatisch toegepast voor werkgevers waarbij dit leidt tot een hogere subsidie.
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (zie hierna) moet (in tegenstelling tot de TOGS in de NOW-regeling 1.0) wél worden meegeteld als omzet bij het bepalen van het percentage omzetdaling.

Nieuwe aanvragen voor de tweede NOW-regeling kunnen vanaf 6 juli 2020 worden ingediend bij het UWV. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2020 worden ingediend.

Het kabinet heeft daarnaast aangekondigd dat de definitieve vaststelling van de subsidie in de NOW-regeling 1.0 kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. Als u als werkgever een aanvraag indient in zowel de eerste als de tweede NOW-regeling, kunt u de definitieve vaststelling van de subsidie pas na afloop van de tweede tranche aanvragen.

Voor de volledigheid: na indiening van de NOW-aanvraag moet u zich als werkgever aan een aantal voorwaarden houden. Deze gelden zowel voor de eerste als voor de tweede NOW-regeling. Om te voorkomen dat deze na indiening van de aanvraag worden vergeten, sommen we deze hierna nog een keer op:

 • Streef ernaar om de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020 niet lager te laten zijn dan in januari 2020. Een dalende loonsom leidt tot een flink(!) lagere subsidie. Houd werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door. Mocht dit toch niet lukken, houd er dan rekening mee dat de subsidie alsnog deels wordt gekort en reserveer dan in ieder geval een deel, omdat er later een mogelijke terugbetalingsverplichting ontstaat. Per saldo bespaart u altijd door uw loonsom zo laag mogelijk te houden omdat nooit 100% wordt gecompenseerd, maar u kunt wel relatief goedkoop personeel hun volledige salaris doorbetalen.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen.
 • Doet u dit wel en trekt u deze niet binnen 5 werkdagen in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarin ontslag onvermijdelijk is, neem dan contact met ons op om dit te overleggen.
 • Gebruik de subsidie alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 • Informeer UWV indien er omstandigheden zijn die gevolgen hebben voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als het bedrijf stopt. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kan niet meer worden aangepast.
 • Aan UWV moet achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies worden toegestuurd. Het is nog niet duidelijk hoe deze verklaring moet worden aangeleverd en voor welke bedrijven deze verplichting zal gelden.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

TOGS (eenmalige tegemoetkoming voor specifieke sectoren ad € 4.000)

De TOGS-regeling wordt flink gewijzigd, en krijgt bovendien een nieuwe naam: Tegemoetkoming Vaste lasten MKB.

Bedrijven die minder dan 250 werknemers hebben, kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van maximaal € 20.000 in totaal, over de periode juni tot en met augustus 2020. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, van de kosten die het bedrijf maakt en van de omzetdaling. De omzetdaling moet in ieder geval minstens 30% bedragen om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Let op: alleen bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming, dit zijn dus dezelfde bedrijven als de bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS (op grond van de gepubliceerde lijsten met SBI-codes, zie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Het maakt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB niet uit of u de TOGS heeft aangevraagd of niet. Indien u voldoet aan de voorwaarden, kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB aanvragen, ongeacht of u de TOGS heeft aangevraagd of niet.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB zal beschikbaar worden gesteld via de RVO. Het is nog niet bekend vanaf wanneer een aanvraag kan worden ingediend. Zodra dit mogelijk is, zullen wij u informeren door middel van een nieuwe mailing en bericht op onze website.

TOZO (bijstandsuitkering en bedrijfskrediet voor zelfstandigen)

De TOZO-regeling wordt verlengd met drie maanden. Indien u reeds een TOZO-aanvraag heeft ingediend kunt u deze verlengen, of u kunt een nieuwe aanvraag indienen bij uw woongemeente indien u de TOZO nog niet eerder heeft aangevraagd.

De voorwaarden voor de TOZO blijven gelijk, behalve dat er één aanvullende voorwaarde gaat gelden. Er wordt namelijk vanaf 1 juni 2020 wél gekeken naar het inkomen van uw eventuele partner (tot en met 31 mei 2020 geldt deze partnertoets niet).

De mogelijkheden om op versoepelde voorwaarden een bedrijfskrediet aan te vragen, blijven bestaan. Ook hierbij geldt één extra voorwaarde. Om dit bedrijfskrediet te kunnen aanvragen, moet u namelijk een verklaring afgeven dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement binnen uw bedrijf.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer deze “TOZO 2-regeling” kan worden aangevraagd, gemeenten hebben even de tijd nodig om het aanvraagproces aan te passen op de nieuwe voorwaarden. Het moment waarop de nieuwe aanvraag beschikbaar zal zijn, kan per gemeente verschillen. Houd daarom de informatievoorziening van uw woongemeente goed in de gaten.

Belastingmaatregelen

Het kabinet heeft diverse maatregelen getroffen ten aanzien van de belastingen, met als doel om zo veel mogelijk geld in de bedrijven te kunnen houden. Het kabinet verleent uitstel voor het betalen van diverse belastingen zodat ondernemers hun rekeningen kunnen blijven betalen. Deze regeling wordt tot 1 september 2020 verlengd.

Er kan dus wederom uitstel van betaling worden aangevraagd, tot 1 september 2020. Er kan eventueel voor een langere periode dan drie maanden uitstel van betaling worden aangevraagd. Dan geldt wel de extra voorwaarde dat wordt verklaard dat er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd, en dat er geen inkoop van eigen aandelen zal plaatsvinden.

Als belastingen niet betaald kunnen worden, worden geen verzuimboetes opgelegd. De belastingrente en invorderingsrente blijven verlaagd tot 0,01% tot 1 oktober 2020.

Ook de maatregelen ten aanzien van de versoepeling van het urencriterium voor ZZP’ers en de vrijstelling van betaling van de hypotheekverplichtingen met behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek worden verlengd.

Vereenvoudigde en uitgebreide kredietmaatregelen (BMKB, GO, KKC, COL)

Deze maatregelen worden ongewijzigd verlengd.

Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen wordt voor de COL (Corona Overbruggingsregeling, voor verbetering liquiditeitspositie van startups en scale-ups) een tweede tranche ter beschikking gesteld van 150 miljoen euro.

Tot slot

De wijzigingen in de regelingen zullen de komende periode nader worden uitgewerkt. Indien u vragen heeft of indien wij u kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag voor een steunmaatregel, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA