Corona-maatregelen |<br>Noodpakket 2.0, nieuwe wijzigingen!
Corona-maatregelen |
Noodpakket 2.0, nieuwe wijzigingen!
mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

Corona-Noodpakket 2.0, nieuwe wijzigingen!

28-5-2020

Op 20 mei 2020 heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 afgekondigd, zie hiervoor ook het nieuwsbericht van die dag op onze website. Om tegemoet te komen aan de kritiek vanuit het bedrijfsleven en de sociale partners, onder andere op het verminderen van de ontslagboete, heeft het kabinet op 28 mei 2020 besloten het onlangs aangekondigde Noodpakket 2.0 aan te passen. Het kabinet benadrukt nogmaals dat het behouden van werkgelegenheid en beperken van de schade voor werkenden en het bedrijfsleven het gezamenlijke doel is.

Ook zijn er nog weer wijzigingen doorgevoerd in de NOW 1.0, die mogelijk ook hun doorwerking zullen hebben op de NOW 2.0. Hieronder geven wij per regeling een toelichting op de aanpassingen.

Wijzigingen NOW 2.0 (compensatie loonkosten)

 • Er wordt in de NOW 2.0 een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij een ontslagaanvraag van meer dan 20 werknemers, zal de uiteindelijke subsidie met 5% worden gekort, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en belanghebbende vakbonden of andere vertegenwoordiging van werknemers (zoals een OR). Indien een vertegenwoordiging van werknemers ontbreekt, dient de werkgever om mediation te vragen bij een bij de Stichting van Arbeid aangesloten commissie. 
 • De aanvraagperiode voor de NOW 2.0 wordt met een extra maand verlengd. Dit betekent dat de NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020 tot en met 30 september 2020.

Aanvullende wijzigingen NOW 1.0

Tevens zijn er ten aanzien van de NOW 1.0 (de huidige regeling) de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De aanvraagperiode van de NOW 1.0 is verlengd. U kunt de NOW 1.0 aanvragen tot en met 5 juni 2020 in plaats van 31 mei 2020. 
 • Zoals gecommuniceerd in ons bericht van woensdag 20 mei, wordt voor de NOW 1.0 óók gekeken naar de loonaangifte in maart 2020 (in plaats van januari 2020), indien de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020 hoger is dan in januari 2020.
  Indien u als werkgever een 0-loonsom had in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019 had, maar wel een loonsom had in maart tot en met mei 2020, dan komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor de NOW 1.0.
  Indien dit het geval is, let dan op: u kunt de NOW 1.0 slechts tot en met 5 juni 2020 aanvragen.
  In het geval u eerder een afwijzende reactie van het UWV heeft ontvangen ten aanzien van de NOW 1.0, wordt u door het UWV hierover benaderd.
 • Is er bij u sprake van overgang van onderneming? In dat geval kan er sprake zijn van een niet-representatieve omzet- of loonsombepaling. Indien uw bedrijf in de periode 2019 tot 1 februari 2020 is overgenomen, dan kunt u alsnog gebruik maken van de NOW 1.0 door de bestaande bepalingen voor startende ondernemingen te hanteren. Dit houdt in dat voor u dan een andere meetperiode voor de omzetbepaling geldt! Let op: ook hiervoor geldt dat de aanvraag kan worden ingediend tot en met 5 juni 2020.
 • Indien u een dertiende maand heeft uitgekeerd in januari 2020, filtert het UWV deze dertiende maand bij de eindafrekening uit de loonsom wanneer dit voldoende blijkt uit de Polisadministratie.
 • Er is ook duidelijkheid over de accountantsverklaring. Een accountantsverklaring is alleen verplicht voor bedrijven die een voorschot van €100.000 (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen of bij de vaststelling van de subsidie € 125.000 of meer aan subsidie zullen ontvangen.
  Bij een voorschot dat lager is dan €100.000, zult u dus zelf moeten inschatten of de subsidie op €125.000 of meer zal worden vastgesteld. Zo ja, dan is een accountantsverklaring nodig. Indien er geen verklaring nodig is, zal er wel steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de subsidie terecht is. U moet hiervoor een controleerbare administratie voor een periode van vijf jaar bijhouden.

Wijzigingen Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (was: TOGS) en TOZO 2.0

 • De aanvraagperiode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB en de TOZO 2.0 worden  met een extra maand verlengd. Dit houdt, net als de NOW, in dat deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2020.
 • Het maximum van de Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt verhoogd van € 20.000 naar € 50.000 voor de maanden juni tot en met september, dus verdeeld over vier in plaats van drie maanden.
  Let op: deze tegemoetkoming wordt als omzet meegerekend voor de NOW.

Wijziging Belastingmaatregelen

De fiscale noodmaatregen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van belasting van belastingschulden, worden verlengd met een extra maand, namelijk tot en met 30 september 2020.

Tot slot

De wijzigingen in de regelingen zullen de komende periode nader worden uitgewerkt. Indien u vragen heeft of indien wij u kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag voor een steunmaatregel, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA