Corona-maatregelen <br> Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Corona-maatregelen
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
In navolging op de TOGS heeft het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB geïntroduceerd.
mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

< >

Corona-maatregelen | Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

29-6-2020

Zoals wij op 20 mei hebben gecommuniceerd, heeft het kabinet in navolging op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) geïntroduceerd. Deze regeling helpt mkb’ers bij het betalen van de vaste lasten in de maanden juni tot en met september, de tegemoetkoming bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 belastingvrij.

Destijds was de TVL alleen nog op hoofdlijnen bekend, maar inmiddels is de regeling volledig uitgewerkt en op 29 juni officieel gepubliceerd.
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de inhoud van deze regeling.

Voorwaarden TVL:

 • u heeft maximaal 250 werknemers in dienst;
 • uw bedrijf heeft een SBI-code die is opgenomen op deze lijst van het RVO;
 • u heeft meer dan 30% omzetverlies;
 • u heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten;
 • uw onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht;
 • u heeft een vestiging in Nederland;
 • u heeft minimaal één vestiging met een ander adres dan het privéadres, of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen op- of toegang. Deze eis geldt niet voor ambulante ondernemingen en horecaondernemingen met een horecagelegenheid;
 • uw bedrijf is niet failliet en u heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

U kunt zowel met uw hoofdactiviteit als nevenactiviteit aanspraak maken op de subsidie. Indien u slechts op basis van de nevenactiviteit in aanmerking komt, geldt dat de voorwaarden van 30% omzetverlies en € 4.000 aan vaste lasten betrekking moeten hebben op de nevenactiviteit van de onderneming.

Let op: de subsidie van de TVL telt mee als omzet in de NOW-regeling!

Hoe wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld?

Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt de hoogte van de subsidie met behulp van de volgende formule vast:

Omzet referentieperiode x % omzetverlies x % vaste lasten x 50%

Het voorschot van de subsidie bedraagt 80%.

Referentieperiode

Onder de omzet in de referentieperiode wordt in beginsel verstaan: de omzet van juni tot en met september 2019. Deze omzet blijkt uit uw btw-aangifte.

Doordat de referentieperiode in twee kwartalen valt, moet u het tweede en derde kwartaal bij elkaar op tellen. Dit doet u als volgt. U neemt de omzet van het tweede kwartaal (april tot en met juni) 2019 en deelt u dat bedrag door 3. Dit telt u op bij de omzet van het derde kwartaal (juli tot en met september) 2019. Let op: deze berekeningswijze geldt voor alle ondernemingen, ook voor ondernemingen die per maand btw-aangifte doen.

Als u in 2019 was vrijgesteld van btw, dan dient u de omzet van juni tot en met september 2019 te berekenen en te onderbouwen met een jaarrekening of een ander bewijs uit de boekhouding van de omzetgegevens uit 2019.

Afwijkende referentieperiode
Indien uw bedrijf is gestart tussen 1 april en 15 november 2019, dan gebruikt u de omzetcijfers van de 4 maanden volgend op de maand van de start van de activiteiten.

Indien u tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 met uw onderneming bent gestart, berekent u de omzet in de periode na de dag van de start van de activiteit tot en met 15 maart 2020. Dit bedrag deelt u door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, waarna u dit vermenigvuldigt met 4.

Omzetverlies

Het omzetverlies wordt berekend door de omzet in de referentieperiode te verminderen met de geschatte omzet in de maanden juni tot en met september 2020 en deze vervolgens te delen door te omzet in de betreffende referentieperiode. Oftewel:

Omzet referentieperiode – geschatte omzet juni t/m september 2020  x 100%
Omzet referentieperiode

Het omzetverlies wordt uitgedrukt in hele procenten.

Uw bedrijf is tussen 1 en 15 maart 2020 opgestart

Ingeval uw bedrijf tussen 1 en 15 maart 2020 is opgestart, heeft u niet voldoende gegevens om de referentieomzet en het omzetverlies vast te stellen. Om u toch enige ondersteuning te bieden, krijgt u in dat geval een tegemoetkoming van € 1.000. Uw vaste lasten moeten in de periode van juni tot en met september 2020 wel € 4.000 of meer bedragen.

Vaste lasten

U moet minimaal € 4.000 aan vaste lasten hebben in de maanden juni tot en met september. U hoeft bij uw aanvraag niet aan te tonen dat u € 4.000 vaste lasten heeft, tenzij u uw bedrijf na 29 februari 2020 voor de eerste maal hebt ingeschreven in het handelsregister.

Onder vaste lasten worden verstaan: de kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, afschrijving van apparatuur, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) worden hier niet onder verstaan. De loonkosten worden gecompenseerd door de NOW-regeling.

De RVO hanteert per sector een standaard percentage vaste lasten ten opzichte van de omzet, zie deze bijlage. U hoeft dit percentage dus niet zelf te berekenen, deze is forfaitair vastgesteld. De werkelijke vaste lasten kunnen afwijken van het vastgestelde percentage.

Ter verduidelijking

Voorbeeld 1: Toepassing formule

 • Bedrijf A behaalde in juni t/m september 2019 € 600.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 300.000 (50%) minder omzet heeft;
 • Het percentage vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40% van de omzet. Op basis van de normale omzet bedragen de vaste lasten € 600.000 x 40% = € 240.000. Bedrijf A komt dus in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan € 4.000 aan vaste lasten heeft;
 • Berekening hoogte tegemoetkoming: € 600.000 x 50% x 40% x 50%= € 60.000.
 • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag aan tegemoetkoming van € 50.000 met een voorschot van € 40.000 (80%).
   

Voorbeeld 2: Niet voldoen aan de ondergrens van € 4.000

 • Bedrijf B behaalde in juni t/m september 2019 € 20.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
 • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, € 10.000 (50%) minder omzet heeft;
 • Het percentage vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10% van de omzet. Op basis van de normale omzet bedragen de vaste lasten € 20.000 x 10% = € 2.000.
 • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.

Aanvraag TVL

U kunt de subsidie vanaf 30 juni tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur eenmalig aanvragen bij de RVO.

De vaststelling van de subsidie dient u vervolgens uiterlijk 1 april 2021 aan te vragen.

Tot slot

Indien u vragen heeft of indien wij u kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag voor een steunmaatregel, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA