Controleer uw beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas
Controleer uw beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas

Beschikking Werkhervattingskas

7-12-2015

Controleer nu uw beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas! Bij een foutieve beschikking betaalt u mogelijk te veel premie in 2016. Bezwaar indienen kan tot 4 januari 2016, dus wees alert!

Arbeidsongeschikte werknemer?

Wanneer u een werknemer in dienst heeft die arbeidsongeschikt is of ziek uit dienst is gegaan, kan dit consequenties hebben voor de hoogte van uw te betalen premie in 2016. Deze premie wordt door de Belastingdienst ieder jaar opnieuw voor u bepaald. In de afgelopen jaren is gebleken dat er regelmatig onjuistheden in deze beschikking staan, waardoor er wellicht onterechte kosten voor uw rekening komen.

Bent u een kleine, middelgrote of grote werkgever?

Iedere werkgever betaalt premie voor de Werkhervattingskas via de premies werknemersverzekeringen. Kleine werkgevers betalen alleen een sectorpremie en ontvangen daardoor een mededeling gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas. Middelgrote werknemers betalen een deel sectorpremie en een deel individuele premie dat gebaseerd is op de arbeidsongeschiktheidscijfers van de eigen onderneming. Grote werkgevers betalen alleen de individueel bepaalde premie. Voor deze laatste twee groepen werkgevers is de controle van de beschikking van belang.

Mededeling of beschikking ontvangen?

U heeft eind november de mededeling of beschikking van de Belastingdienst ontvangen. Hierin staan de gedifferentieerde premies voor 2016 vermeld. De overdracht van gegevens van het UWV naar de Belastingdienst kan fouten bevatten. Als uw premiepercentages niet correct zijn, betaalt u in 2016 mogelijk te veel premie.

Bezwaar indienen mogelijk tot 4 januari 2016

De Salaris-desk helpt u graag te achterhalen of er onterecht te hoge premies in rekening worden gebracht en deze daarna te corrigeren. U hebt tot 4 januari 2016 de tijd om bezwaar te maken, dus onderneem snel actie! Mocht u eigenrisicodrager zijn dan bekijken we tevens of deze keuze nog past bij uw ziekteverzuimbeleid  en of er een eventueel voordeel te behalen valt.

Neem voor een vrijblijvende eerste controle contact op met Natasha Leuverink of Jolanda Scharenborg. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij BonsenReuling / de Salaris-desk.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA