Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking getreden! Heeft u alles goed geregeld?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het zal u niet ontgaan zijn: per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden.

De WAB heeft al veel aandacht gekregen, toch zijn veel werkgevers nog onvoldoende voorbereid op de wetswijzigingen die zijn doorgevoerd. En dit terwijl de inwerkingtreding van deze nieuwe wet een aantal belangrijke wetswijzigingen bevat ten aanzien van de rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers!

De wetgever probeert met de nieuwe wet een betere balans te vinden tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De bedoeling is dat werkgevers eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan hun werknemers aanbieden. De maatregelen die zijn getroffen om dit te bewerkstelligen zijn:

 • een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren
 • strengere regels voor het inzetten van oproepkrachten
 • een nieuwe ontslaggrond
 • werknemers hebben vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding

Daarnaast is nog een belangrijke wijziging doorgevoerd: de ketenregeling is verruimd. Vanaf 2020 kunnen opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een jaar langer worden aangegaan (3 jaar in plaats van 2 jaar).

Al deze wijzigingen vergen actie van de werkgevers! Zij zullen de administratie moeten nalopen en waar nodig aanvullende schriftelijke afspraken moeten maken met hun werknemers.

Wat u moet weten over de WAB

Hieronder onze informatie op een rijtje:

Update 4 | Uitzondering overschrijding vaste arbeidsduur 30% zorgpersoneel

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans betalen werkgevers per 1 januari jl. een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Onderdeel van deze regeling is dat werkgevers ook een hogere premie moeten betalen indien werknemers veel meeruren werken ten opzichte van hun contracturen (meer dan 30%).

Door het Coronavirus worden (met name) in de zorg veel overuren gewerkt. De overheid wil niet dat dit leidt tot hogere WW-premies voor de werkgevers in de zorg. Daarom zal zij een aanpassing uitwerken, zodat werkgevers (in ieder geval) in de zorgsector zich geen zorgen hoeven te maken over de hogere WW-premie.

Update 3 | Administratieve verplichtingen verder uitgesteld tot 1 juli

De administratieve verplichtingen zijn verder uitgesteld tot 1 juli 2020. Voor alle werkgevers geldt dat zij pas eind juni 2020 (in plaats van eind maart 2020) een schriftelijke arbeidsovereenkomst in hun administratie hoeven te hebben, om de lage WW-premie met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te mogen toepassen.

Update 2 | Schriftelijkheidsvereiste versoepeld

Uit het kennisdocument dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 december 2019 heeft gepubliceerd blijkt dat het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie soepeler is dan op voorhand werd gedacht.

Waar in eerste instantie nog werd gesteld dat daadwerkelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de administratie van de werkgevers moest zijn opgenomen, blijkt nu een digitale handtekening of instemming per e-mail ook voldoende. Van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is pas sprake als afspraken die op papier zijn gezet, door beide partijen zijn ondertekend. Uit het kennisdocument blijkt nu echter dat voor de toepassing van de lage premie soepeler mag worden omgegaan met dit schriftelijkheidsvereiste en dat wanneer een werknemer een digitale handtekening zet, instemt per e-mail of zelfs via een digitaal HR-systeem zijn instemming kenbaar heeft gemaakt, dit voldoende is om de lage premie te mogen toepassen.

Open hier het volledige kennisdocument
 

Update 1 | Uitstel administratieve verplichtingen

Op 9 december 2019 heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt, dat hij werkgevers 3 maanden langer de tijd geeft om de administratie op orde te krijgen ten aanzien van de lage WW-premie.

In de wet was bepaald dat werkgevers uiterlijk 1 januari 2020 een schriftelijke (door beide partijen ondertekende) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren in hun administratie moesten hebben als zij de lage premie wilden kunnen toepassen. Was dit niet aanwezig, dan zou vanaf 1 januari 2020 de hoge premie moeten worden berekend.

Concreet betekent dit dat werkgevers iets meer lucht hebben gekregen, maar nog steeds is actie vereist! Zorg dat u uiterlijk vóór 1 april 2020 voldoet aan de administratieve verplichtingen. Als u niet vóór 1 april 2020 alsnog aan de voorwaarden voldoet, bent u met terugwerkende kracht tot en met januari alsnog de hoge premie verschuldigd. 

Lees hier de brief van Minister Koolmees
 

De 4 belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever

 1. Hoge/lage ww-premie
  De duur en omvang van de arbeidsovereenkomst zijn vanaf 2020 bepalend voor de hoogte van de te betalen ww-premie. De hoge ww-premie is 55 hoger dan de lage ww-premie. De lage ww-premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsomvang. Voor vrijwel alle andere werknemers zal de hoge ww-premie betaald moeten worden
   
 2. Oproepkrachten
  Aan alle oproepkrachten die 1 jaar (of langer) in dienst zijn, moet schriftelijk een arbeidsovereenkomst met vaste uren worden aangeboden. Tevens moet een oproep minimaal 4 dagen voor de dag dat de oproepkracht moet werken worden gedaan. Als een oproep wordt geannuleerd/gewijzigd, moet dit ook 4 dagen voorafgaand.
   
 3. Ketenregeling
  Vanaf 2020 kunnen er weer 3 arbeidsoverenkomsten voor bepaalde tijd in een totale periode van 3 jaar worden gesloten. Een tussenpoos van 6 maanden blijft gelden. Na 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en/of als het dienstverband in totaal langer dan 3 jaar heeft geduurd, geldt de arbeidsovereenkomst bij voortzetting vanaf dat moment voor onbepaalde tijd.
   
 4. Transitievergoeding
  Alle arbeidsovereenkomsten die in 2020 worden beëindigd of niet worden voortgezet op initiatief van de werkgever geven een werknemer het recht op een transitievergoeding. Ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst; dus al vanaf de 1e dag! De feitelijke duur van het dienstverband is bepalend. De hoogte is 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Bij dienstverbanden korter dan 1 jaar wordt de vergoeding naar rato berekend.

 

Heeft u vragen of wilt u sparren over wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

WABlog (blogserie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans)

In onze WABlog-serie op hetondernemersblog.nl geeft Silvia Hendriksen een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Aan iedere wijziging wordt een blog gewijd met concrete tips voor de praktijk.

Lees de WABlogs:

WABlog 1: Wet Arbeidsmarkt in Balans komt eraan! WABlief?!

WABlog 2: Ketenregeling

 

Heeft u vragen of wilt u eens sparren over wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

Patty Kemp
Patty Kemp

Adviseur Salaris-desk

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Silvia Hendriksen
mr. Silvia Hendriksen

Junior jurist

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA