Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding en -toeslag
Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding en -toeslag

Vanaf 2018 ook vakantiebijslag over overwerkvergoeding en -toeslag

Op dit moment (2017) is in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) bepaald dat ‘verdiensten uit overwerk’ niet vallen onder het loonbegrip. U bent dus niet verplicht vakantiebijslag over overuren uit te betalen.

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt echter het loonbegrip, waardoor ten aanzien van alle gewerkte uren (overeengekomen arbeidsduur plus overuren) gemiddeld genomen tenminste het voor de medewerker geldende minimum uurloon moet worden betaald. Bovendien bent u per die datum vakantiebijslag verschuldigd over overuren.

Deze aanstaande wetswijziging kan tot een aanzienlijke stijging van de werkgeverslasten leiden.

Directe werking

Er is geen overgangsregeling getroffen. Ook voor overwerk dat voor 1 januari 2018 is verricht – maar dat na 1 januari 2018 wordt betaald – is de werkgever vakantiebijslag verschuldigd.

In de praktijk betekent dit dat u ook ten aanzien van alle overuren die vóór 1 januari 2018 zijn opgebouwd, na 1 januari 2018 vakantiebijslag verschuldigd bent. U doet er dan ook verstandig aan om de saldi van overuren van de medewerkers te controleren. Openstaande overuren dienen bij voorkeur uiterlijk op 31 december 2017 te zijn uitbetaald dan wel te zijn gecompenseerd in vrije tijd, zodat er geen vakantiebijslag over die uren verschuldigd is.

Uitzonderingen

  • Tot 1 januari 2019 is het mogelijk overuren te compenseren in tijd-voor-tijd, mits de medewerker hiermee schriftelijk instemt. Na 1 januari 2019 is compensatie in tijd-voor-tijd slechts nog mogelijk indien dit in de toepasselijke cao is geregeld.
  • Bij cao kan worden afgeweken van de regel dat over overuren vakantiebijslag verschuldigd is. Het is dus verstandig om in de toepasselijke cao te controleren over welk loon vakantiebijslag wordt opgebouwd.
  • Het blijft mogelijk om met een medewerker met een hoog (basis)loon schriftelijk af te spreken dat overwerk in het loon is verdisconteerd.

Vragen?

Neem dan contact op met de Salaris-desk:

0545-46 36 26   Lichtenvoorde | Eibergen | Deventer

0481-36 58 20   Elst

Harmien Prins-Rouw
Harmien Prins-Rouw

Adviseur Salaris-desk

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA